Zespół Szkół Ogólnokształcących

ul. M.Skłodowskiej-Curie 2
58-400 Kamienna Góra

tel. (+48) 75-645-01-82

faks (+48) 75-645-01-83
 E-mail: zso@kamienna-gora.pl

WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl
_________________________________________________

REGULAMIN REKRUTACJI
DO KLAS PIERWSZYCH
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
w roku szkolnym 2005/2006

Podstawa prawna:

1.      Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami w 2004 r. Nr 273, poz. 2703).

2.      Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232).

3.      Zarządzenie Nr 39 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 30.11.2004 r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponad­gimna­zjalnych na rok szkolny 2005/2006.

§ 1

Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna

1)   Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną powołuje i określa zadania członków komisji dyrektor Liceum.

2)   Komisja:

-          ustala listę kandydatów, którym przysługują preferencje na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232)

-          przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne i ustala listę kandydatów przyjętych do Liceum w terminie do 30 czerwca 2005 r.

3)   Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie składane zgodnie z §2 pkt 12 niniejszego Regulaminu.

4)    Decyzja Komisji rozpatrującej odwołanie jest ostateczna.

§ 2

Warunki rekrutacji

1)      Warunkiem przyjęcia kandydata do Liceum jest ukończenie gimnazjum (publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej).

2)      Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze - zwanego dalej Liceum, składają dokumenty określone w niniejszym regulaminie w terminie od 20 kwietnia 2005 r. do 20 maja 2005 r. w sekretariacie Liceum od poniedziałku do piątku w godzinach od 1200 do 1500.

3)      W skład dokumentów wchodzą:

a)      podanie o przyjęcie do szkoły (do pobrania w sekretariacie Liceum),

b)     kopia świadectwo ukończenia gimnazjum (poświadczona przez dyrektora gimnazjum, dostarczone najpóźniej w terminie 2 dni od daty jego otrzymania),

c)      kopia zaświadczenia o punktowym wyniku egzaminu gimnazjalnego dostarczona najpóźniej do 27 czerwca 2005 r. do godziny 1500,

d)     dwie fotografie (podpisane na odwrocie),

e)      kandydaci - laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych wymienionych w §3 pkt 1 dołączają zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe,

f)       kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami załączają posiadane orzeczenie kwalifikacyjne wydane przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

g)      kandydaci – sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych – załączają odpowiednie zaświadczenie.

4)      Dokumenty należy składać w kartonowej teczce (do pobrania w sekretariacie Liceum), opisanej w następujący sposób:

-         imię nazwisko,

-         nazwa i adres ukończonego gimnazjum,

-         adres zamieszkania,

-         wybrana klasa w Liceum ( z zaznaczeniem nachylenia).

5)      O przyjęciu kandydata do Liceum decyduje suma punktów rekrutacyjnych obliczona z uwzględnieniem następujących zasad:

-         w maksymalnej punktacji 50% stanowią punkty pochodzące z egzaminu gimnazjalnego (25% za część humanistyczną, 25% za część matematyczno – przyrodniczą),

-         40% stanowią punkty uzyskane za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum

Punkty te naliczane są na podstawie ocen z czterech przedmiotów:

-          języka polskiego,

-          języka obcego (wchodzącego w skład obowiązkowych zajęć edukacyjnych na II etapie kształcenia - §2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późniejszymi zmianami)),

-          matematyki,

-          przedmiotu wybranego przez kandydata spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia,

-         10 % stanowią punkty za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum:

-          ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 3% (3 pkt)                        

-          udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim (1 konkurs – 2% (2 pkt), 2 konkursy – 3% (3 pkt), 3 i więcej – 4% (4 pkt) - max 4%),

-          osiągnięcia sportowe i artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym (1 dyplom – 1% (1 pkt), 2 i więcej – 2% (2 pkt) – max 2%),

-          wzorowa ocena z zachowania lub udokumentowana działalność na zasadach wolontariatu (aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp.); udokumentowana działalność w redakcji gazetki szkolnej lub przy tworzeniu szkolnych stron internetowych; wyróżniająca, udokumentowana działalność w samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych; udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na szczeblu co najmniej międzyszkolnym; - 1% (1 pkt)

Jeżeli kandydat brał udział kilkakrotnie w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub wielokrotnie uzyskiwał osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu co najmniej powiatowym punktowaniu podlega tylko najlepszy rezultat w każdej z tych kategorii.

6)      Kandydaci do Liceum, którzy przekroczą próg punktowy określony zgodnie z §2 pkt 9, będą przyjmowani w kolejności, którą wyznaczy liczba uzyskanych punktów rekrutacyjnych do wyczerpania miejsc, którymi dysponuje Liceum.

7)      Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna ustaliła, że w przypadku jednakowej liczby punktów rekrutacyjnych, pierwszeństwo w przyjęciu do Liceum będą mieli ci kandydaci, o których jest mowa w §3 pkt. 2 i 4.

8)      W dniach 20 do 22 czerwca 2005 r. w sekretariacie Liceum w godzinach od 1100 do 1500 będą przyjmowane podania kandydatów, którzy zmienili swoją decyzję co do wyboru szkoły po otrzymaniu wyników egzaminu gimnazjalnego.

9)      Dnia 30 czerwca Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna ogłosi listy kandydatów przyjętych oraz orientacyjny próg punktowy kwalifikujący do klas pierwszych Liceum. Próg ten może ulec zmianie (obniżeniu) w zależności od ilości kandydatów, którzy zdecydowali się na wybór naszej Szkoły.

10)  Kandydaci umieszczeni na liście kandydatów przyjętych do szkoły są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole poprzez przedstawienie do 4 lipca 2005 r. do godziny 1500 oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum.

11)  Ostateczne ogłoszenie progu punktowego i listy uczniów przyjętych do Liceum nastąpi dnia 5 lipca 2005 r. o godzinie 1100.

12)  Odwołania od wyników rekrutacji należy składać do Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej w terminie dwóch dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do Liceum. Odwołania rozpatrywane są w ciągu 3 dni.

13)  Dyrektor Szkoły w przypadku przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji dla absolwentów gimnazjów, którzy przystąpili do egzaminu w późniejszym terminie, ogłasza termin dodatkowej rekrutacji po dniu 22 sierpnia 2005 roku.

§ 3

Zwolnienia i preferencje.

1)      Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do Liceum niezależnie od kryteriów, o których mowa w tym regulaminie, do wybranej przez siebie klasy.

      W/w konkursami uznanymi przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty są konkursy przedmiotowe pod wspólną nazwą „zDolny Ślązak Gimnazjalista” oraz Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Społeczeństwo i Władza w Polsce w latach 1944-1956”.

2)      Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

a)      sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

b)     kandydaci o kierunkowych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

c)      kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

3)      Wnioski poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w sprawie przyjęcia ucznia do Liceum są indywidualnie rozpatrywane przez szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną.

4)      Zapisy pkt 2) nie ograniczają uprawnień innych osób wynikających z odrębnych przepisów.

5)      Kandydaci posiadający wniosek poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej, określony w pkt 2), a których podania nie zostały pozytywnie rozpatrzone przez szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, będą przyjmowani do Liceum na zasadzie pierwszeństwa, jeśli liczba kandydatów w dniu 30 maja 2005 r. będzie niższa od liczby miejsc, którymi dysponuje Liceum.

§ 4

Planowane oddziały w roku szkolnym 2005/2006

Oddziały (o nachyleniu)

Z rozszerzonym programem nauczania
następujących przedmiotów

humanistyczny z elementami dziennikarstwa

język polski, język angielski lub niemiecki, historia, wiedza o kulturze

biologiczno-chemiczny

język polski, biologia, chemia, język angielski lub niemiecki

lingwistyczny

język polski, język angielski, geografia

lingwistyczny

język polski, język niemiecki, historia

matematyczno-fizyczny

język polski, język angielski lub niemiecki, matematyka, fizyka

matematyczno-informatyczny

język polski, język angielski lub niemiecki, matematyka, technologia informacyjna - informatyka

Propozycje nachyleń mogą ulec zmianie w przypadku zbyt małego zainteresowania kandydatów.

§ 5

Zasady punktacji

1)      Przyjmuje się następujący sposób punktacji:

-         z egzaminu gimnazjalnego za część humanistyczną można uzyskać maksymalnie 25 pkt,

-         za część matematyczno – przyrodniczą egzaminu gimnazjalnego można uzyskać maksymalnie 25 pkt,

-         za oceny na świadectwie gimnazjalnym można uzyskać maksymalnie 40 punktów z czterech przedmiotów ze świadectwa ukończenia gimnazjum, o których mowa w §2 pkt 5,

-         za szczególne osiągnięcia 10 pkt.

2)      Maksymalna łączna liczba punktów wynosi 100.

3)      Liceum Ogólnokształcące w roku szkolnym 2005/2006 otwiera 6 oddziałów.

Sposób naliczania punktów rekrutacyjnych

1.      Każdemu punktowi uzyskanemu z egzaminu odpowiada połowa punktu rekrutacyjnego,

2.      Ocenom ze świadectwa odpowiadają:

- celującej                                      – 10 pkt rekrutacyjnych

- bardzo dobrej                              – 8 pkt rekrutacyjnych

- dobrej                                         – 6 pkt rekrutacyjnych

- dostatecznej                                 – 4 pkt rekrutacyjnych

- dopuszczającej                            – 0 pkt rekrutacyjnych