STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
IM. DRA ALFREDA FIDERKIEWICZA
W KAMIENNEJ GÓRZE
(tekst jednolity po zmianie 10 marca 2004 r.)

STATUS, SIEDZIBA I NAZWA SZKOŁY

              §1         

Zespół Szkół Ogólnokształcących, zwany dalej "Szkołą" lub "Zespołem", jest szkołą publiczną, w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej “ustawą”, utrzymywaną przez jednostki samorządu terytorialnego.

              §2         

Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Kamiennogórski, a organem nadzoru pedagogicznego jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

              §3         

Szkoła jest jednostką budżetową.

              §4         

Nazwa Szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. dra Alfreda Fiderkiewicza.

              §5         

1.    Szkole imię nadaje organ prowadzący na wniosek Rady Szkoły lub wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i samorządów uczniowskich szkół wchodzących w skład Zespołu.

2.    Odebranie Zespołowi imienia, zmiana imienia lub przywrócenie imienia wcześniejszego odbywa się na zasadach określonych w  pkt 1.

              §6         

1.    W skład Zespołu wchodzą:

a)      Szkoła Podstawowa nr 4, której działalność wygasa w roku 2004

b)      Gimnazjum nr 2

c)      Liceum Ogólnokształcące będące szkołą ponadpodstawową, którego działalność wygasa w roku 2004

d)      Liceum Ogólnokształcące będące szkołą ponadgimnazjalną

e)      Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

2.    Nazwa każdej szkoły wchodzącej w skład Zespołu składa się z nazwy Zespołu i nazwy tej szkoły.

              §7         

Siedzibą Szkoły jest budynek przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 2 w Kamiennej Górze.

              §8         

Szkoła ma własny ceremoniał.

CELE I ZADANIA SZKOŁY

              §9         

Szkoła działa po to, aby:

1.      Nasi uczniowie:

a)      byli przygotowani do wejścia na kolejne stopnie edukacji

b)      umieli samodzielnie myśleć i sprawnie działać

c)      realizowali swe talenty i zainteresowania

d)      byli przygotowani do prawidłowego funkcjonowania w życiu rodzinnym i społecz­nym oraz do tworzenia zdrowych środowisk życia, pracy i zabawy

e)      byli przygotowani do udziału w rozwoju społeczności z pełnym szacunkiem dla wartości uniwersalnych, godności ludzkiej i jedności świata natury.

2.      Rodzice naszych uczniów byli zadowoleni z pracy szkoły i współpracowali z nią.

3.      Nasza Szkoła:

a)      zapewniała warunki realizacji obowiązku szkolnego wszystkim uczniom, w tym również tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych

b)      tworzyła warunki partnerskiej współpracy z rodzicami

c)      cieszyła się renomą w środowisku i zainteresowaniem naszych klientów

d)      była bezpieczna i stymulująca edukacyjnie środowisko.

4.      Kadra:

a)      stwarzała warunki sprzyjające realizacji celów życiowych uczniów, rozwojowi ich zainteresowań, pracy indywidualnej nad wybranymi dziedzinami wiedzy

b)      sprzyjała rozwojowi samodzielnego i krytycznego myślenia, refleksji wobec własnej hierarchii wartości oraz umożliwiała tworzenie warsztatu pracy intelektualnej

c)      rozwijała aktywność w różnych dziedzinach sztuki, nauki, techniki, sportu, także w ramach zajęć czasu wolnego

d)      wspierała aktywne i innowacyjne postawy wobec świata.

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

            §10       

Organami Szkoły są:

1.      Dyrektor Szkoły

2.      Rada Pedagogiczna

3.      Rada Szkoły

4.      Rada Rodziców

5.      Samorządy uczniowskie:

a)      Parlament Szkolny w Liceum Ogólnokształcącym

b)      Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 2

c)      Samorząd Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

            §11       

1.    Szkołą kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko Dyrektora.

2.    Szkołą za zgodą Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, może również kierować osoba niebędąca nauczycielem powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący.

3.    Dyrektora Szkoły powołuje i odwołuje organ prowadzący szkołę.

4.    Kandydata na Dyrektora Szkoły wyłania się w drodze konkursu.

5.    Dyrektor Szkoły w szczególności:

a)      kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

b)      sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2a ustawy o systemie oświaty,

c)      ustala ocenę pracy nauczycieli i wysokość dodatków motywacyjnych,

d)      zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego oraz dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela,

e)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

f)        realizuje uchwały Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

g)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

h)      wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

i)        współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

j)        sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie gimnazjum.

6.    Dyrektor Szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia liceum z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie Szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego danej szkoły.

7.    Dyrektor Szkoły może w uzasadnionych przypadkach wnioskować do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum do innej szkoły.

8.    Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności:

a)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,

b)      powierza stanowiska kierownicze w szkole oraz odwołuje z tych stanowisk,

c)      określa zakres obowiązków i odpowiedzialności pracowników piastujących stanowiska kierownicze,

d)      przydziela nauczycielom i innym pracownikom szkoły stałe i okresowe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatne zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,

e)      przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,

f)        występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

9.    Dyrektor Szkoły ma prawo  decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jego bieżącym funkcjonowaniu, w tym poprzez wprowadzanie odpowiednich zarządzeń lub regulaminów.

10.    Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i samorządami uczniowskimi.

11.               

a)      W Szkole działają wicedyrektorzy. Powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej.

b)      Osoby, którym powierzono te stanowiska wykonują zadania zgodnie z ustalonym przez Dyrektora Szkoły podziałem kompetencji odpowiednio do warunków organizacyjnych i potrzeb Szkoły.

            §12       

1.    Kolegialnym organem kierowania działalnością Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

2.    W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3.    Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

4.    Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

5.    Zebrania mogą być organizowane, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Przewodniczącego, Rady Szkoły, organu prowadzącego Szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

6.    Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.

7.    Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.

8.    Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a)      zatwierdzanie planów pracy Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły,

b)      zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c)      uchwalanie programu wychowawczego Szkoły i programu profilaktyki po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i samorządów uczniowskich,

d)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Szkoły,

e)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,

f)        podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, wyrażanie zgody na egzamin klasyfikacyjny ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej,

g)      wyrażanie, w wyjątkowych przypadkach, zgody na egzamin poprawkowy ucznia mającego dwie oceny niedostateczne,

h)      promowanie jeden raz w ciągu całego cyklu kształcenia w Szkole Podstawowej lub Gimnazjum ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych,

i)        podejmowanie uchwał w sprawach nagród i kar uczniowskich w przypadkach określonych w statucie,

j)        podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów liceum lub skierowania przez Dyrektora wniosku do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia Szkoły Podstawowej do innej szkoły podstawowej lub ucznia Gimnazjum do innego gimnazjum.

9.    Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)      organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b)      projekt planu finansowego szkoły,

c)      wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d)      propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

10.    Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie.

11.    Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

12.    Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia Radzie Szkoły.

13.    Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Szkole.

14.    W przypadku określonym w pkt 13, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

15.    Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

16.    Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

17.    Wszyscy uczestnicy posiedzenia Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

18.    Rada Pedagogiczna wybiera ze swego grona 3 przedstawicieli do Rady Szkoły.

            §13       

W Szkole działa Rada Szkoły.

            §14       

Rada Szkoły stanowi forum porozumienia społeczności szkolnej służące współpracy i rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły.

            §15       

Do kompetencji Rady Szkoły należy w szczególności:

1.        uchwalanie i nowelizowanie Statutu Szkoły, 

2.        uchwalanie i nowelizowanie regulaminu działalności Rady Szkoły,

3.        odwoływanie się od decyzji kuratora oświaty w sprawie uchylenia Statutu albo niektórych jego postanowień (art. 60 ust. 3 ustawy o systemie oświaty), 

4.        wyrażanie opinii w sprawach:

a)      powierzenia stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący Szkołę,

b)      przedłużenia powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi,

c)      powierzenia innych stanowisk kierowniczych w Szkole oraz odwoływania z tych stanowisk,

d)      planu finansowego Szkoły,

e)      planu pracy Szkoły,

f)        projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

g)      związanych z przygotowywaniem oceny pracy Dyrektora,

h)      innych istotnych dla Szkoły,

5.        występowanie do:

a)      organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły, Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Szkole; wnioski te mają dla organu charakter wiążący,

b)      Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,

c)      Dyrektora o zorganizowanie zebrania Rady Pedagogicznej,

d)      właściwego organu o dokonanie oceny pracy nauczyciela na zasadach określonych w Karcie Nauczyciela,

e)      organu prowadzącego Szkołę z wnioskiem o nadanie lub zmianę imienia Szkoły,

f)        do kuratora oświaty z wnioskiem o utworzenie wojewódzkiej rady oświatowej,

6.        przedstawianie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych Szkoły,

7.        ocenianie z własnej inicjatywy sytuacji oraz stanu Szkoły. 

            §16       

1.      Kadencja Rady Szkoły trwa trzy lata szkolne i upływa z dniem 31 października.

2.      Wybory do Rady Szkoły przeprowadza się w październiku.

3.      Dotychczasowa Rada Szkoły działa do pierwszego zebrania Rady nowej kadencji nie dłużej jednak niż do 30 listopada.

4.      Pierwsze zebranie Rady Szkoły nowej kadencji zwołuje i otwiera dotychczasowy Przewodniczący Rady Szkoły.

5.      W przypadku gdy pierwsze zebranie Rady Szkoły nowej kadencji nie zostanie zwołane do dnia 30 listopada kompetencje, o których mowa w pkt 4, przejmuje Dyrektor Szkoły.   

            §17       

1.        Rada Szkoły składa się z dziewięciu członków, w tym:

a)      trzech nauczycieli,

b)      trzech rodziców: po jednym przedstawicielu rodziców Szkoły Podstawowej nr 4, Gimnazjum nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego,

c)      trzech uczniów: jeden przedstawiciel samorządu uczniowskiego Gimnazjum nr 2 i dwóch przedstawicieli samorządu uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego.

2.        Członkowie Rady Szkoły są wybierani oddzielnie przez poszczególne grupy reprezentowane w Radzie.

           §18       

Nauczyciele wybierają swoich przedstawicieli do Rady Szkoły podczas zebrania plenarnego Rady Pedagogicznej.

 

 

            §19       

1.        Samorządy uczniowskie Gimnazjum nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego wybierają swoich przedstawicieli do Rady Szkoły w czasie wyborów organizowanych przez Dyrektora.

2.        Wybory są organizowane odrębnie dla uczniów Gimnazjum nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego.

3.        Wybory przedstawicieli samorządów uczniowskich do Rady Szkoły odbywają się w głosowaniu równym, tajnym i bezpośrednim.

4.        Wybory przedstawicieli samorządów uczniowskich do Rady Szkoły przeprowadzają komisje wyborcze powołane odrębnie dla każdej ze szkół.

5.        W skład komisji wyborczej wchodzi pięciu członków samorządu uczniowskiego danej szkoły.

6.        Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do Rady Szkoły.

7.        Do zadań komisji należy:

-        przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków Rady Szkoły,

-        przygotowanie kart do głosowania,

-        nadzorowanie przebiegu głosowania,

-        obliczenie głosów,

-        ogłoszenie wyników głosowania.

8.        Osobą kandydującą na przedstawiciela uczniów w Radzie Szkoły może być uczeń, który:

a)      uzyskał poparcie własnego zespołu klasowego. Klasa może udzielić takiego poparcie więcej niż jednej osobie. Kandydaturę wytypowanej osoby lub osób zgłasza na piśmie przewodniczący klasy.

b)      uzyskał pisemne poparcie co najmniej 25 uczniów szkoły. Kandydaturę na piśmie zgłasza osoba kandydująca, przekazując jednocześnie komisji listę osób, które udzielają jej poparcia.

9.        Komisja rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń na 10 dni przed dniem wyborów i kończy na 2 dni przed tym dniem.

10.    Wybory przedstawicieli samorządów uczniowskich do Rady Szkoły odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez wyborców. Osoba kandydująca do Rady Szkoły musi wyrazić na to zgodę.

11.    Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, o tym, któremu z nich przypada miejsce w Radzie Szkoły, rozstrzyga kolejna tura wyborów, której termin wyznacza Dyrektor Szkoły. Kolejne tury wyborów przeprowadza ta sama komisja wyborcza.

12.    Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania, opatrzonych pieczęcią Szkoły.

13.    Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów.  

14.    Po otrzymaniu karty do głosowania nad wyborem przedstawicieli samorządu uczniowskiego do Rady Szkoły wyborca stawia znak „X” obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.

15.    Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania:

a)      w Gimnazjum nr 2 wyborca wskaże jedną osobę, na którą głosuje,

b)      w Liceum Ogólnokształcącym wyborca wskaże jedną lub dwie osoby, na którą głosuje.

16.    Przebieg czynności, o których mowa w pkt 7, dokumentuje protokół sporządzony przez jednego z członków komisji, a podpisany przez jej pełny skład.

17.    Protokół, o których mowa w pkt 16, przekazuje się Dyrektorowi.  

            §20       

Rodzice uczniów Gimnazjum nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego wybierają swoich przedstawicieli w Radzie Szkoły w sposób następujący:

1.        na zebraniach klasowych rodzice każdej klasy wybierają od jednego do pięciu przedstawicieli na Zgromadzenie Wyborcze danej szkoły,

2.        w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły zwoływane jest Zgromadzenie Wyborcze danej szkoły,

3.        Dyrektor otwiera Zgromadzenie Wyborcze i przewodniczy mu do chwili wybrania przez Zgromadzenie ze swego grona przewodniczącego oraz dwóch członków komisji wyborczej, którzy przeprowadzą wybory. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do Rady Szkoły.

4.        Do zadań komisji należy:

-        przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków Rady Szkoły,

-        przygotowanie kart do głosowania,

-        nadzorowanie przebiegu głosowania,

-        obliczenie głosów,

-        ogłoszenie wyników głosowania.

5.        Komisja przyjmuje zgłoszenia kandydatów spośród przedstawicieli rodziców wybranych na Zgromadzenie Wyborcze wyłonionych na klasowych zebraniach rodziców, jak również innych rodziców obecnych na sali, w przypadku przedstawienia pisemnego wniosku popierającego daną kandydaturę podpisanego przez minimum 25 rodziców oraz pisemnej zgody na kandydowanie osoby, której kandydatura jest zgłaszana.

6.        Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez przedstawicieli rodziców wybranych na Zgromadzenie Wyborcze wyłonionych na klasowych zebraniach rodziców, jak również innych rodziców obecnych na sali jeżeli spełnią warunki określone w pkt 5. Osoba kandydująca do Rady Szkoły musi wyrazić na to zgodę.

7.        Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania, opatrzonych pieczęcią Szkoły.

8.        W głosowaniu biorą udział tylko przedstawiciele rodziców wybrani na Zgromadzenie Wyborcze wyłonieni na klasowych zebraniach rodziców.

9.        Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów.  

10.    Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca stawia znak „X” obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.

11.    Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca wskaże jedną osobę, na którą głosuje,

12.    Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, o tym, któremu z nich przypada miejsce w Radzie Szkoły, rozstrzyga kolejna tura wyborów. Kolejne tury wyborów przeprowadza ta sama komisja wyborcza na tym samym Zebraniu Wyborczym..

13.    Przebieg czynności, o których mowa w pkt 4, dokumentuje protokół sporządzony przez jednego z członków komisji, a podpisany przez jej pełny skład.

14.    Protokół, o których mowa w pkt 13, przekazuje się Dyrektorowi.  

            §21       

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 wybierają swoich przedstawicieli w Radzie Szkoły w sposób następujący:

1.        Wszyscy rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 tworzą Zgromadzenie Wyborcze.

2.        §20 pkt 2-14 stosuje się odpowiednio.

            §22       

1.        Członkostwo  w Radzie Szkoły wygasa w przypadku:

a)      nauczyciela, w związku z rozwiązaniem z nim stosunku pracy,

b)      ucznia, w związku z ukończeniem szkoły, której jest przedstawicielem w Radzie Szkoły,

c)      rodzica, w związku z ukończeniem szkoły przez dziecko,

d)      śmierci,

e)      zrzeczenia się członkostwa,

f)        utraty prawa wybieralności,

g)      niebrania udziału w pracach Rady bez usprawiedliwienia przez trzy kolejne spotkania.

2.        Wygaśnięcie członkostwa stwierdza Rada Szkoły.

3.        W sytuacji, o której mowa w pkt 2, Rada Szkoły podejmuje uchwałę o wstąpieniu na miejsce dotychczasowego  członka, kandydata, który w  wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

4.        W razie braku możliwości, o której mowa w pkt 3, przeprowadza się wybory uzupełniające w ciągu trzech miesięcy od dnia wygaśnięcia członkostwa.

           §23       

1.        Rada Szkoły gromadzi fundusze przeznaczone na wspieranie działalności statutowej Szkoły (Fundusz Rady Szkoły).

2.        Źródła Funduszu Rady Szkoły i zasady wydatkowania środków Funduszu określa regulamin działalności Rady Szkoły.

            §24       

1.    W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2.    Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności opiniowanie:

a)      statutu Szkoły,

b)      programu wychowawczego Szkoły,

c)      projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

d)      oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego w trybie określonym w Karcie Nauczyciela.

3.    Rada Rodziców zostaje zapoznana z planem pracy Szkoły.

4.    Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów Szkoły.

5.    Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

6.    Rada Rodziców może występować do Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.

7.    W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa pkt 5.

8.        Członkostwo rodzica w Radzie Rodziców wygasa w przypadku:

a)      ukończenia Szkoły przez dziecko,

b)      śmierci,

c)      zrzeczenia się członkostwa,

d)      utraty prawa wybieralności,

e)      nie brania udziału w pracach Rady bez usprawiedliwienia przez trzy kolejne spotkania.

 

            §25        

1.    W Szkole działają samorządy uczniowskie:

a)      Samorząd Uczniowski Liceum Ogólnokształcącego

b)      Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 2

c)      Samorząd Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

2.    Samorząd danej szkoły wchodzącej w skład Zespołu tworzą wszyscy uczniowie tej szkoły.

3.    Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4.    Samorząd może przedstawiać Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw, takich jak:

a)      prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

b)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

d)      prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

e)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

f)        prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

5.    Samorząd w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, w celu wspierania działalności statutowej szkoły, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin, o którym mowa w pkt 3.

            §26       

Zasady współdziałania organów Szkoły:

1.    Wszystkie organy Szkoły współpracują ze sobą w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku działając i podejmując decyzje w granicach swoich kompetencji.

2.    Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i organy samorządów uczniowskich.

3.    Rada Rodziców i organ samorządu uczniowskiego przedstawiają swoje wnioski i opinie Radzie Szkoły, Dyrektorowi Szkoły oraz Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.

4.    Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie nie dłuższym niż 10 dni.

5.    Wszystkie organy Szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia. 

            §27       

Sprawy sporne pomiędzy:

1.    Organami Szkoły, w których stroną nie jest Dyrektor Szkoły, rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron Dyrektor Szkoły. Od przedstawionej przez Dyrektora decyzji dotyczącej rozstrzygnięcia sprawy spornej przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni od jej przedstawienia odwołania do organu prowadzącego Zespół. Decyzja organu prowadzącego jest ostateczna.

2.    Dyrektorem Szkoły a innymi organami Szkoły rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący Zespół. Decyzja organu prowadzącego jest ostateczna.

ORGANIZACJA SZKOŁY

            §28       

Czas trwania cyklu kształcenia wynosi:

1.    w szkole podstawowej 6 lat

2.    w gimnazjum 3 lata

3.    w liceum ogólnokształcącym będącym szkołą ponadpodstawową 4 lata

4.    w liceum ogólnokształcącym będącym szkołą ponadgimnazjalną 3 lata

5.    w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych po ZSZ 3 lata

6.    w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych po szkole podstawowej 4 lata

            §29       

Liceum Ogólnokształcące będące szkołą ponadpodstawową prowadzi klasy o profilu ogólnym i informatycznym.

            §30       

W Liceum Ogólnokształcącym będącym szkołą ponadgimnazjalną Dyrektor, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych szkoły, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału od 2 do 4 przedmiotów wiodących, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

            §31       

1.    Podstawą organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym jest:

a)      arkusz organizacji nauczania

b)      tygodniowy rozkład zajęć uczniów i nauczycieli

c)      szkolny program wychowawczy.

2.    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu finansowego Szkoły. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę po zaopiniowaniu przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

3.    W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.

4.    Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wycho­wa­wczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

5.    Co roku komisja Rady Pedagogicznej opracowuje cykle tematyczne z zakresu przyjętego przez Szkołę programu wychowania.

            §32       

1.    Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy lub programem autorskim, dopuszczonym do użytku szkolnego.

 

2.     

a)      W Szkole liczba uczniów w oddziale wynosi od 24 do 36 uczniów.

b)      W wyjątkowych przypadkach liczba uczniów w oddziale może wynosić poniżej 23 uczniów.

c)      W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych dopuszcza się tworzenie oddziałów liczących do 42 uczniów.

3.    Oddziałem opiekuje się nauczyciel-wychowawca.

            §33       

1.    Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowacze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym oraz zajęcia prowadzone:

a)      w strukturach ponadklasowych

b)      w toku nauczania indywidualnego

c)      w układzie zajęć pozalekcyjnych.

2.    Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

            §34       

Corocznie dokonuje się podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem środków finansowych i przestrzegając następujących zasad:

1.    Podział na grupy powinien zapewnić możliwość realizacji celów wynikających z programu nauczania.

2.    Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, przy czym w liceum ogólnokształcącym oddzielnie dla chłopców i dziewcząt. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub, w wyjątkowych przypadkach, grup międzyklasowych.

3.    Zajęcia z języków obcych, informatyki, elementów informatyki i technologii informacyjnej są prowadzone w grupach, gdy oddział liczy powyżej 24 uczniów.

4.    W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 24 uczniów na zajęciach, o których mowa w pkt 3, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

            §35       

1.    Niektóre zajęcia obowiązkowe, np.: zajęcia fakultatywne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe są prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

2.    Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu Szkoły nie może być niższa niż 15 uczniów. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej powinna wynosić od 7-12 osób, zajęć reedukacyjnych 5 osób.

3.    Na zajęciach fakultatywnych organizowanych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego będącego szkołą ponadpodstawową w grupach międzyoddziałowych przeciętna liczba uczniów nie może być niższa niż 15.

            §36       

Dyrektor Szkoły może w liceum przeznaczyć godziny zajęć fakultatywnych na wprowadzenie do szkolnego planu nauczania przedmiotów ważnych ze względu na profil nauczania, a nie umieszczonych w ramowych planach nauczania, a także na prowadzenie dodatkowej nauki języka obcego.

            §37       

Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.

Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe w formie:

-          kół zainteresowań

-          zajęć sportowych (SKS)

-          edukacji kulturalnej (wyjazdy do teatrów, wyjścia do kina, zwiedzanie galerii, muzeów, warsztaty teatralne, muzyczne, literackie itp.)

-          wycieczek przedmiotowych

-          wycieczek turystyczno – krajoznawczych krajowych i zagranicznych

            §38       

1.    Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

2.    Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale Liceum Ogólnokształcącego tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego.

3.    W Liceum Ogólnokształcącego będącym szkoła ponadgimnazjalną zestaw programów nauczania  uwzględnia także programy nauczania przedmiotów ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, które wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Szkoły albo w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych Szkoły.

 

 

            §39       

Zasady rekrutacji uczniów do Gimnazjum nr 2 określa Regulamin Rekrutacji Uczniów do Gimnazjum nr 2 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, który co roku opracowuje i podaje do wiadomości kandydatom Dyrektor Szkoły. Regulamin uwzględnia w szczególności następujące elementy:

1.    Określenie okresu, w którym kandydaci do Gimnazjum nr 2 mogą w danym roku składać dokumenty.

2.    Wykaz dokumentów składanych przez kandydata:

a)      świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (dostarczone najpóźniej w terminie 3 dni od daty wydania),

b)      zaświadczenie o punktowym wyniku sprawdzianu w klasie szóstej (dostarczone najpóźniej w terminie 3 dni od daty wydania),

c)      jedna fotografia (podpisana na odwrocie),

d)      kandydaci - laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych oraz zawodów sportowych szczebla co najmniej powiatowego załączają zaświadczenia lub dyplomy,

e)      kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami załączają posiadane orzeczenie kwalifikacyjne wydane przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

3.    Warunkiem przyjęcia kandydata do Gimnazjum jest ukończenie szkoły podstawowej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej).

4.    Do klasy pierwszej Gimnazjum nr 2 przyjmuje się:

a)      z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,

b)      na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) absolwentów innych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

5.    W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się w zależności od uzyskanej przez kandydata liczby punktów rekrutacyjnych.

6.    Liczba punktów rekrutacyjnych obliczona jest z uwzględnieniem następujących zasad:

a)      w maksymalnej punktacji:

-       50% stanowią punkty pochodzące ze sprawdzianu w klasie szóstej,

-       40% stanowią punkty pochodzące ze średniej ocen przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

-       10% stanowią punkty za szczególne osiągnięcia, które przyznaje Komisja na podstawie załączonych zaświadczeń lub dyplomów,

7.    Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego), przyjmowani są do Gimnazjum poza kolejnością do wybranej przez siebie klasy.

8.    Wnioski poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie przyjęcia ucznia do Gimnazjum są indywidualnie rozpatrywane przez Dyrektora Szkoły. Dyrektor podejmuje decyzję w tej sprawie i ustala listę kandydatów przyjętych na tej podstawie.

9.    Odwołania od wyników rekrutacji należy składać do Dyrektora szkoły w terminie trzech dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do Gimnazjum nr 2. Odwołania rozpatrywane są w terminie trzech dni.

            §40       

1.    Zasady rekrutacji uczniów do Liceum Ogólnokształcącego określa Regulamin Rekrutacji Uczniów do Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, który co roku opracowuje i ogłasza do końca lutego powołana przez Dyrektora Szkoły Komisja Rekrutacyjna-Kwalifikacyjna, uwzględniając postanowienie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na dany rok szkolny.

2.    Regulamin zawiera w szczególności:

a)       określenie terminów:

-          w którym kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego mogą w danym roku składać dokumenty,

-          ewentualnego przenoszenia podań do innej szkoły,

-          ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego,

-          w którym kandydaci umieszczeni na listach kandydatów przyjętych do Szkoły są obowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym, przedkładając oryginały świadectw;

b)      wykaz dokumentów składanych przez kandydata, w tym:

-          podanie o przyjęcie do szkoły,

-          oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub kopie tego świadectwa i zaświadczenia poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył (najpóźniej w terminie 2 dni od daty otrzymania).

-          dwie fotografie,

-          kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami dołączają posiadane orzeczenia kwalifikacyjne poradni psychologiczno-pedagogicznej,

-          kandydaci – laureaci konkursów przedmiotowych, wskazanych w postanowieniu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, na szczeblu wojewódzkim i kandydaci – finaliści konkursów na szczeblu miedzywojewódzkim dołączają zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe;

c)      Szczegółowe kryteria obliczania liczby punktów rekrutacyjnych decydujących o przyjęciu kandydata do Liceum z uwzględnieniem, że w maksymalnej punktacji:

-          50% stanowią punkty pochodzące z egzaminu gimnazjalnego (25% - za część humanistyczną, 25% - za część matematyczno - przyrodniczą),

-          40% stanowią punkty uzyskane za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Punkty te nalicza się na podstawie ocen z czterech przedmiotów:

-          języka polskiego,

-          języka obcego,

-          matematyki,

-          historii;

-          10 % stanowią punkty za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum:

-          ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (2%),

-          udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, na szczeblu:

-          wojewódzkim 2%

-          ponadwojewódzkim (4%),

-          osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu:

-          powiatowym (1%)

-          międzypowiatowym (regionalnym, okręgowym) (2%)

-          wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (3%),

-          wzorowa ocena z zachowania lub aktywna praca w samorządzie szkolnym gimnazjum potwierdzona odpowiednim wpisem na świadectwie ukończenia gimnazjum (1%).

Jeżeli kandydat brał udział kilkukrotnie w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub wielokrotnie uzyskiwał osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu co najmniej powiatowym punktowaniu podlega tylko najlepszy w każdej z tych kategorii wynik.

3.    Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do Liceum Ogólnokształcącego niezależnie od kryteriów,
o których mowa w pkt 2 lit c).

4.    Komisja Rekrutacyjna określa próg punktowy kwalifikujący do Liceum Ogólnokształcącego oraz ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły, których liczba punktów rekrutacyjnych jest nie mniejsza od tego progu.

5.    Kandydaci do Liceum, którzy przekroczą próg punktowy, będą przyjmowani w kolejności, którą wyznaczy liczba uzyskanych punktów rekrutacyjnych do wyczerpania miejsc, którymi dysponuje Liceum.

6.    W przypadku jednakowej liczby punktów rekrutacyjnych, pierwszeństwo w przyjęciu będą mieli ci kandydaci, którym przysługują preferencje wynikające z odrębnych przepisów, a w pozostałych przypadkach, którzy mieli wyższą średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

7.    Wnioski poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie przyjęcia ucznia do Liceum są indywidualnie rozpatrywane przez szkolną Komisję Rekrutacyjną.

8.    Odwołania od wyników rekrutacji należy składać do Dyrektora szkoły w terminie trzech dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego. Odwołania rozpatrywane są w ciągu 3 dni.

            §41       

Szkoła organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa oraz zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną w Kamiennej Górze. Wychowawcy i pedagog szkolny kierują uczniów na specjalistyczne badania.

Szkoła:

-         ułatwia uczniom poznawanie własnej osobowości

-         inspiruje do konstruowania długofalowych planów życiowych i przygotowuje do wyboru zawodu

-         rozbudza aspiracje zawodowe i motywuje do działania oraz przygotowuje do podejmowania decyzji zawodowych

-         kształtuje postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy oraz inspiruje do sporządzania planu kariery zawodowej

-         zapoznaje uczniów ze ścieżkami edukacji, ze wszystkimi drogami, które umożliwiają zdobycie określonego zawodu

-         stwarza warunki do udziału uczniów w targach edukacyjnych, „dniach otwartych” wyższych uczelni, spotkań z pracownikami naukowymi uczelni i studentami

-         kształtuje u uczniów umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania, umiejętności podejmowania decyzji

-         wdraża młodzież do samorządności

-         systematyczne wzbogaca biblioteczki nauczyciela – doradcy i udostępniania zbiory młodzieży

-         włącza uczniów w proces gromadzenia informacji o instytucjach kształcących i o sytuacji na lokalnym rynku pracy

            §42       

Uczniowie szkoły podstawowej, którzy ukończyli klasę V i co najmniej 16 lat oraz nie rokują nadziei na ukończenie szkoły podstawowej w normalnym trybie, mogą być kierowani za zgodą rodziców do klas uzawodowionych.

            §43       

1.      Pedagog szkolny prowadzi dwie godziny tygodniowo zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum niedostosowanych społecznie, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania.

2.    Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej w miarę możliwości finansowych Szkoły otrzymują:

a)      pomoc finansową w postaci stypendium

b)      możliwość korzystania z bezpłatnych posiłków

c)      możliwość korzystania z kompletów podręczników.

            §44       

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego miedzy Dyrektorem Szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli.

            §45       

1.    W Szkole działa biblioteka szkolna. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2.    Lokal biblioteki szkolnej składa się z trzech pomieszczeń i służy do:

a)      gromadzenia i opracowywania zbiorów,

b)      korzystania ze zbiorów w czytelni lub wypożyczania poza bibliotekę,

3.    Praca biblioteki jest zsynchronizowana z działalnością dydaktyczną Szkoły. Informacja o obowiązujących godzinach otwarcia biblioteki wywieszona jest na drzwiach biblioteki.

4.    Funkcje biblioteki:

a)      współpracuje w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły

b)      stanowi centrum informacji o wszystkich drukowanych i audiowizualnych materiałach znajdujących się w Szkole, przydatnych do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych

c)      jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele bibliotekarze oraz nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych zbiorów.

5.    Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki zawarte są w dokumencie „Organizacja biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze”, który stanowi  załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

            §46       

Dla realizacji celów statutowych Szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia, zgodnie z art. 67 ust.1 ustawy, a ponadto:

-          archiwum

-          szatnię

-          gabinet pielęgniarki szkolnej

-          gabinet pedagoga szkolnego.

            §47       

Istniejący na terenie Szkoły sklepik szkolny umożliwia zakup ciepłych i zimnych napojów oraz zjedzenie posiłku.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

            §48       

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określa Wewnątrzszkolny System Oceniania.

            §49       

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1.    Wspieranie rozwoju ucznia, rozwijanie jego samoświadomości i poczucia wiary we własne możliwości, a w szczególności:

a)      pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań

b)      bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce

c)      uświadamianie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie nauczania oraz ewentualnych braków w tym zakresie

d)      motywowanie ucznia do pracy

e)      wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny

f)        wybór dalszego kierunku kształcenia.

2.    Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

3.    Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

            §50       

1.    Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)

b)      bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w niniejszym dokumencie

c)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych

d)      ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru).

2.    Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania według skali określonej w Statucie Szkoły.

3.    Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w roku na zakończenie I okresu zajęć.

4.    Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

5.    Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe lub dodatkowe zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawca klasy, przy czym ocena klasyfikacyjna semestralna oraz końcoworoczna z  dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 

6.     

a)      Terminy klasyfikowania śródrocznego i końcoworocznego ogłasza w danym roku szkolnym Dyrektor Szkoły nie później niż do 30 września.

b)      W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może dokonać zmiany terminów klasyfikowania śródrocznego i końcoworocznego w czasie roku szkolnego.

            §51       

a)      Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.

b)      Koniec I semestru ustala się na  ostatni piątek przed terminem rozpoczęcia ferii zimowych ogłoszonym na dany rok szkolny przez kuratora oświaty.

c)      Zapis pkt b) nie dotyczy klas: IV Liceum Ogólnokształcącego będącego szkołą ponadpodstawową, III Liceum Ogólnokształcącego będącego szkołą ponadgimnazjalną, III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych po ZSZ i klasy IV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych po szkole podstawowej, dla których koniec I semestru ustala się na ostatni piątek przed rozpoczęciem zimowej przerwy świątecznej.

            §52       

W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oceny klasyfikacyjne ustala się po każdym semestrze i stanowią one podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego Szkoły.

            §53       

1.    Na tydzień przed semestralną lub końcoworoczną klasyfikacją nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia i za jego pośrednictwem rodziców – w formie ustnej – o przewidywanych dla niego stopniach semestralnych lub rocznych.

2.    O przewidywanym dla ucznia semestralnym lub rocznym stopniu niedostatecznym należy poinformować ucznia i jego rodziców – w formie pisemnej - na cztery tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej w trakcie spotkania rodziców z wychowawcą klasy lub ‑ w wyjątkowych sytuacjach – telefonicznie lub listownie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru). Pod pojęciem forma pisemna należy rozumieć:

- wpis w dzienniku lekcyjnym potwierdzony podpisem rodzica (prawnego opiekuna)

- odrębny dokument sporządzony przez wychowawcę klasy potwierdzony podpisem rodzica (prawnego opiekuna) i przechowywany przez wychowawcę do końca roku szkolnego.

W przypadku ucznia pełnoletniego szkoły dziennej, po uzyskaniu na to pisemnej zgody rodziców bądź prawnych opiekunów, informację o przewidywanym dla ucznia semestralnym lub rocznym stopniu niedostatecznym  przekazuje się uczniowi w formie pisemnej, dokumentując to zapisem w dzienniku potwierdzonym podpisami wychowawcy i ucznia.

3.     

a)      Nauczyciel jest zobowiązany dokonać odpowiednio oceny semestralnej i końcoworocznej każdego ucznia w terminach określonych przez Dyrektora dokumentując to wpisem w dzienniku lekcyjnym, nie później jednak niż na trzy dni przed terminami, o których mowa w §50 pkt 6. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów, o których mowa w §61 i §64.

b)      Jeżeli nauczyciel nie dopełni obowiązków określonych w pkt 3 lit c), wówczas odpowiednio oceny semestralnej lub końcoworocznej ucznia może dokonać wychowawca klasy w obecności Dyrektora lub wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły Wicedyrektora, w oparciu oceny cząstkowe w dzienniku lekcyjnym oraz Wewnątrzszkolny  System Oceniania i Przedmiotowy System Oceniania.

            §54       

Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

            §55       

1.    Skala ocen obowiązujących w Zespole to:

a)      oceny bieżące:

niedostateczny 1 ndst

niedostateczny plus 1+ ndst+

dopuszczający minus 2- dop-

dopuszczający 2 dop

dopuszczający plus 2+ dop+

dostateczny minus 3- dst-

dostateczny 3 dst

dostateczny plus 3+ dst+

dobry minus 4- db-

dobry 4 db

dobry plus 4+ db+

bardzo dobry minus 5- bdb-

bardzo dobry 5 bdb

bardzo dobry plus 5+ bdb+

celujący 6 cel

b)      ocena końcoworoczna (semestralna) wystawiana jest w skali:

niedostateczny 1 ndst

dopuszczający 2 dop

dostateczny 3 dst

dobry 4 db

bardzo dobry 5 bdb

celujący 6 cel

2.    Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne wpisuje się do dokumentacji nauczania w pełnym brzmieniu.

3.    W dzienniku lekcyjnym dopuszcza się stosowanie następujących dodatkowych oznaczeń:

a)      bz    - brak zadania

b)      np    - nieprzygotowany

c)      0 (zero)    - uczeń nie pisał sprawdzianu lub kartkówki.

            §56       

W Szkole przyjęte są różnorodne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia w szczególności:

1.    sprawdziany: prace pisemne całogodzinne lub wypracowanie klasowe z języka polskiego trwające 1 do 2 godzin lekcyjnych

2.    odpowiedź ustna

3.    kartkówka (krótkotrwała, pisemna forma pracy kontrolnej przewidzianą na najdłużej 15 minut)

4.    praca domowa

5.    test dydaktyczny

6.    referat.

            §57       

Ustala się następujące ogólne wymagania i kryteria ocen:

1.    stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a)      posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, będące efektem samodzielnej pracy, wynikające z indywidualnych zainteresowań

b)      biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z zakresu programu nauczania, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania

c)      osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim bądź krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

2.    stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a)      opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania

b)      sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, łączyć wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin oraz stosować ją w nowych sytuacjach.

3.    stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a)      nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania, ale opanował treści złożone, trudniejsze od zaliczanych do wymagań podstawowych

b)      poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje problemy typowe, pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym.

4.    stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a)      opanował treści najważniejsze w uczeniu i nauczaniu danego przedmiotu, często powtarzające się w procesie nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych,

b)      posiada proste, uniwersalne umiejętności pozwalające rozwiązywać typowe problemy o średnim stopniu trudności.

5.    stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a)      ma braki w opanowaniu treści zawartych w podstawach programowych, ale braki te nie uniemożliwią dalszego kształcenia,

b)      rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania i problemy o niewielkim stopniu trudności, często powtarzające się w procesie nauczania.

6.    stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a)      nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawach programowych, najważniejszych w uczeniu i nauczaniu danego przedmiotu,

b)      nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.

            §58       

1.    Obowiązkiem każdego nauczyciela jest poinformowanie na początku roku szkolnego uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez niego programu nauczania. Nauczyciel przedmiotu informuje uczniów o tych wymaganiach ustnie i dokumentuje to zapisem tematu w dzienniku lekcyjnym.

2.    Każdy nauczyciel opracowuje w formie pisemnej wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego przez niego programu nauczania. Po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem są one do wglądu dla uczniów i rodziców (prawnych opiekunów), a przedmiotowe wymagania edukacyjne są do wglądu w „Księdze dokumentów wewnątrzszkolnych”, która znajduje się w pokoju nauczycielskim.

3.    Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Informacja o ocenach przekazywana jest uczniom przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów na bieżąco w formie ustnej, a rodzicom przez wychowawcę w formie pisemnej co najmniej raz na kwartał na zebraniu rodzicielskim lub w formie ustnej w ramach indywidualnego spotkania z rodzicem, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

4.    Na prośbę ucznia nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić w formie ustnej na lekcji lub zaraz po niej. Jeżeli uzasadnienie według ucznia jest niewystarczające, w tym samym dniu lub najpóźniej w dniu następnym uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają podanie do Dyrektora z prośbą o uzasadnienie oceny. W ciągu siedmiu dni od dnia złożenia podania nauczyciel przedstawia uzasadnienie oceny uczniowi w obecności rodziców (prawnych opiekunów) i Dyrektora Szkoły lub osoby przez niego upoważnionej.

5.    Oceny poziomu wiedzy i umiejętności ucznia winny być dokonywane systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających ich obiektywność.

6.    Nauczyciel języka obcego winien wśród ocen cząstkowych uwzględnić sprawdzanie osiągnięć uczniów w zakresie poszczególnych umiejętności:

a)      rozumienia tekstu czytanego

b)      rozumienie tekstu słyszanego

c)      sprawności językowo-gramatycznej

d)      wypowiedzi na zadany temat.

7.    Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki (sztuki) należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, uwzględniając w pierwszej kolejności wkład pracy, postęp w zdobywanych umiejętnościach oraz zaangażowanie i aktywność ucznia.

8.        W ostatnim tygodniu przed klasyfikacją semestralną nie wolno przeprowadzać prac klasowych.

9.        W ciągu jednego tygodnia uczeń nie może mieć więcej niż trzy prace klasowe, w ciągu jednego dnia nie więcej niż jedną.

10.    Sprawdzian obejmujący szerszy zakres materiału nauczania (więcej niż 3 jednostki lekcyjne) winien być zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

11.    Nauczyciele mają prawo do niepodawania terminu sprawdzianu, jeśli uczniowie dezorganizują proces oceny osiągnięć przez absencję, ucieczki z lekcji, itp.

12.    Jeśli z pracy klasowej lub sprawdzianu więcej niż połowa uczniów otrzyma oceny niedostateczne, stopni tych nie należy wpisywać do dziennika lekcyjnego i kolejną pracę klasową należy poprzedzić lekcją powtórzeniową.

            §59       

1.    Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu wg poniższych zasad:

a)      uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela

b)      rodzice uczniów mają wgląd do poprawionych prac pisemnych swoich dzieci na terenie szkoły po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu;

c)      nauczyciel może wyrazić zgodę na zachowanie oryginału pracy przez ucznia w celu pokazania prac rodzicom, przy czym uczeń jest zobowiązany zwrócić prace pisemne nauczycielowi, jeśli ten tego wymaga, w terminie przez niego wyznaczonym

d)      w przypadku, gdy nauczyciel nie wyraża zgody na zachowanie oryginału pracy przez ucznia w celu pokazania pracy rodzicom, to na życzenie rodziców, wyrażone za pośrednictwem ucznia, nauczyciel wykonuje odpłatną kserokopię sprawdzianu i udostępnia ją rodzicom na stałe, odnotowując na oryginale pracy pisemnej fakt przekazania kopii.

2.    Dokładnie sprawdzone prace pisemne wraz z ustnym uzasadnieniem wystawionej oceny uczeń winien otrzymać do zapoznania w okresie do dwóch tygodni od daty pisania danej pracy.

3.    Nauczyciel powinien przechowywać prace klasowe uczniów przez okres jednego roku od czasu ich pisania.

            §60       

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym) szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez:

a)      system konsultacji pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli przedmiotów,

b)      organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.

            §61       

1.    Uczeń Szkoły Podstawowej nr 4, Gimnazjum nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego nie klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów po I semestrze pozostaje uczniem tej samej klasy i stara się odrobić zaległości programowe w II semestrze. Jego promocja do klasy wyższej jest uzależniona od ocen końcoworocznych.

2.    Uczeń Szkoły Podstawowej nr 4, Gimnazjum nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego na koniec roku szkolnego może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

3.    Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

4.    Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionych lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

5.    Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

6.    Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

            §62       

1.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

a)      Dyrektor Szkoły lub jego zastępca – jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

c)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

2.    Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

3.    Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Wpisu dotyczącego wyniku egzaminu klasyfikacyjnego do arkusz ocen dokonuje wychowawca.

4.    Dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego przechowuje się zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji szkolnej. Protokół z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego dołączana jest do arkusza ocen ucznia.

5.    W terminie siedmiu dni od dnia egzaminu klasyfikacyjnego uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) uprawnieni są do wglądu w dokumentację egzaminu w obecności Dyrektora Szkoły bądź osoby przez niego upoważnionej w gabinecie dyrektora.

6.    Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

7.    Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

            §63       

Rada Pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym zatwierdza ostateczne wyniki klasyfikacji.

            §64       

1.    Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

2.    Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów po złożeniu przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) podania zawierającego motywację (np. przewlekła choroba, pobyt w szpitalu, kłopoty rodzinne).

3.    Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

4.    Termin egzaminu poprawkowego, w przypadku uzyskania przez ucznia oceny niedostatecznej w wyniku klasyfikacji końcoworocznej, wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5.    Uczeń i rodzice informowani są o terminie egzaminu poprawkowego przez wychowawcę ustnie w ostatnim tygodniu zajęć szkolnych, co nauczyciel dokumentuje zapisem w dzienniku lekcyjnym. Dokładny harmonogram egzaminów poprawkowych pozostaje do wglądu osobom zainteresowanym w sekretariacie szkoły.

            §65       

1.    Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

a)      Dyrektor Szkoły lub inny nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

c)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

2.    Pytania egzaminacyjne (na poziomie oceny dopuszczającej) w postaci zestawów  składających się z trzech zadań przygotowuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z których uczeń zdaje egzamin poprawkowy. Zestawy składane są w sekretariacie Szkoły do 30 czerwca.

3.    Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

4.    Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

5.    Dokumentację egzaminu poprawkowego przechowuje się zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji szkolnej. Protokół z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego dołączana jest do arkusza ocen ucznia.

6.    W terminie do siedmiu dni od dnia egzaminu poprawkowego uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) uprawnieni są do wglądu w dokumentację egzaminu w obecności Dyrektora Szkoły bądź osoby przez niego upoważnionej w gabinecie dyrektora.

7.    Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

8.    Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej oraz ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin zdaje się ustnie.

9.    Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt. 7.

10.    Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

            §66       

1.    Słuchacz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej z jednych zajęć edukacyjnych.

2.    Egzaminy poprawkowe mogą być przeprowadzane po każdym semestrze.

3.    Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego w terminie do dnia 15 września.

            §67       

1.    Każda ocena semestralna, o której mowa w §53 pkt 1 i 2 oraz ocena końcoworoczna, o której mowa w §53 pkt 1, co najmniej dopuszczająca może być zmieniona w wyniku egzaminu sprawdzającego.

2.    Uczeń Szkoły, który w wyniku semestralnej lub końcoworocznej klasyfikacji może uzyskać z jednych zajęć edukacyjnych ocenę, co do której ma zastrzeżenia, może zdawać egzamin sprawdzający po złożeniu podania przez siebie lub rodziców (prawnych opiekunów) w terminie dwóch dni od dnia, o którym mowa w §53 pkt 1. Decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły. W wyjątkowych przypadkach Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na egzamin sprawdzający z dwóch przedmiotów.

3.    Do zdawania egzaminu sprawdzającego uprawnieni są uczniowie, którzy uczęszczali systematycznie na zajęcia (mają co najwyżej 4 godziny nieobecne nieusprawiedliwione), co najmniej dobrą ocenę ze sprawowania, a nauczyciel przy ocenianiu nie stosował różnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia.

4.    Egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

5.    Termin egzaminu sprawdzającego, wyznacza Dyrektor Szkoły przed końcoworocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

            §68       

1.    Egzamin sprawdzający przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

a)      Dyrektor Szkoły lub inny nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

c)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

2.    Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

3.    Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

4.    Uczniowi, który nie zdał egzaminu sprawdzającego, pozostawia się ocenę wystawioną wcześniej przez nauczyciela.

            §69       

1.     

a)      Wychowawca klasy na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) z kryteriami oceniania uczniów z zachowania.

b)      Wychowawca dokumentuje fakt zapoznania rodziców z tymi kryteriami dokonując wpisu w dzienniku lekcyjnym na stronie „Tematyka zebrań z rodzicami”.

c)      Uczniów informuje o tych kryteriach ustnie na lekcji wychowawczej i dokumentuje to wpisem do dziennika lekcyjnego.

d)      Zasady oceniania zachowania są do wglądu dla uczniów i rodziców w „Księdze dokumentów wewnątrzszkolnych”.

2.    Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy uwzględniając opinię członków Rady Pedagogicznej i innych pracowników Szkoły oraz zespołu klasowego uczniów.

3.    Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę klasy jest ostateczna.

4.    Ocenę z zachowania śródroczną i końcoworoczną, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali: wzorowe, dobre, poprawne, nieodpowiednie.

5.    Szczegółowe kryteria oceny zachowania są następujące:

a)      ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

-          wyróżnia się na tle klasy swoją kulturą osobistą

-          wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska

-          jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu przyjętych obowiązków

-          systematycznie uczęszcza do szkoły i nie spóźnia się na lekcje (usprawiedliwione wszystkie godziny nieobecności w wyznaczonym przez wychowawcę terminie)

-          szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów

-          dba o zdrowie i higienę swoją i innych, nie ulega nałogom

-          nie używa wulgarnego słownictwa

-          nosi stroje i ubiory zgodnie normami obyczajowymi, a na terenie szkoły chodzi w obuwiu ustalonym w regulaminie

b)      ocenę dobrą, która stanowi punkt wyjścia do ustalania innych ocen zachowania otrzymuje uczeń, który:

-          dobrze wywiązuje się z obowiązków określonych w Statucie Szkoły

-          cechuje go kultura osobista i kultura zachowania wobec osób dorosłych i kolegów

-          pracuje w szkole na miarę swych możliwości i warunków

-          nie niszczy mienia szkolnego, społecznego i mienia kolegów

-          nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów

-          nie prowokuje konfliktów i bójek, nie znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi

-          w ciągu semestru nie spóźnił się na zajęcia więcej niż 8 razy i nie ma więcej niż 10 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych

-          wykazuje chęć współpracy z wychowawcą i nauczycielami

c)      ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który w sposób częściowy realizuje wymagania na ocenę „dobry” zawarte w pkt 5 lit. b) (zdarzają mu się pojedyncze uchybienia w odniesieniu do tych wymagań), a przy tym ma więcej niż 8 spóźnień i liczbę nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych mieszczącą się w przedziale 10 - 20

d)      ocenę nieodpowiednią ma uczeń, który nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez Szkołę środków zaradczych, a przy tym cechują go niektóre spośród poniższych sytuacji:

-          ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla środowiska

-          bierze udział w bójkach, kradzieżach

-          znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi

-          dewastuje mienie szkolne lub społeczne

-stosuje wyłudzanie, zastraszanie

-          działa w nieformalnych grupach - gangi, sekty

-          pozostaje pod dozorem kuratora lub policyjnym

-          w semestrze ma więcej niż 20 godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych.

6.    W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych zachowania nie ocenia się.

§69a

1.    W Szkole mogą być przeprowadzane konkursy, których regulamin przewiduje wniesienie opłaty przez uczestnika. Udział uczniów w takich konkursach jest dobrowolny.

2.    Szkoła może przeprowadzać odpłatne formy zewnętrznego pomiaru dydaktycznego. Udział uczniów tego typu zewnętrznym pomiarze dydaktycznym jest dobrowolny.

            §70       

Sprawdzian po klasie szóstej szkoły podstawowej.

1.    W klasie szóstej szkoły podstawowej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, określonych w standardach wymagań, ustalonych odrębnymi przepisami, zwany dalej „sprawdzianem”.

2.    Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy.

3.    Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

4.    Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przygotowuje arkusze sprawdzianu.

5.    Za organizację i przebieg sprawdzianu w Szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

6.    Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach, nie później niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu.

7.    W skład zespołu nadzorującego wchodzą: przewodniczący oraz co najmniej dwaj nauczyciele, z których co najmniej jeden powinien być zatrudniony w innej szkole.

8.    Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami maja prawo przystąpić do sprawdzianu w formie przystosowanej do dysfunkcji.

9.    Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

10.    Uczeń, który nie przystąpił z przyczyn losowych do sprawdzianu do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza klasę szóstą oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku.

11.    Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów powołani przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów wystawionych przez egzaminatorów.

12.    Wynik sprawdzianu ustalony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną jest ostateczny.

13.    Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły.

14.    Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa pkt 9 - do dnia 31 sierpnia danego roku. Zaświadczenie dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

15.    Protokoły przebiegu sprawdzianu oraz pozostałą dokumentację przechowuje się według zasad określonych odrębnymi przepisami.

            §71       

Egzamin gimnazjalny.

1.    W klasie trzeciej gimnazjum Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu przeprowadza egzamin gimnazjalny obejmujący:

a)      umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych,

b)      umiejętności i wiadomości z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

2.    Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy.

3.    Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w maju, w terminie ustalonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

4.    Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przygotowuje arkusze sprawdzianu.

5.    Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego w Szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

6.    Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych salach, nie później niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu.

7.    W skład zespołu nadzorującego wchodzą: przewodniczący oraz co najmniej dwaj nauczyciele, z których co najmniej jeden powinien być zatrudniony w innej szkole.

8.    Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami maja prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w formie przystosowanej do dysfunkcji.

9.    Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego  w wyznaczonym terminie, albo przerwał egzamin gimnazjalny, przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

10.    Uczeń, który nie przystąpił z przyczyn losowych do egzaminu gimnazjalnego do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza klasę trzecią oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku.

11.    Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów powołani przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów wystawionych przez egzaminatorów.

12.    Wynik egzaminu gimnazjalnego ustalony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną jest ostateczny.

13.    Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły.

14.    Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa pkt 9 - do dnia 31 sierpnia danego roku. Zaświadczenie dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

15.    Protokoły przebiegu egzaminu gimnazjalnego oraz pozostałą dokumentację przechowuje się według zasad określonych odrębnymi przepisami.

            §72       

Zasady przeprowadzania w Szkole egzaminu dojrzałości reguluje opracowywany w każdym roku szkolnym dokument „Wewnątrzszkolna procedura przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu dojrzałości”.

 

 

 

            §73       

Uczeń klasy czwartej Liceum Ogólnokształcącego zobowiązany jest do uczęszczania na co najmniej jedne zajęcia fakultatywne. Jeżeli ocena końcoworoczna z tych zajęć nie jest dla ucznia satysfakcjonująca może z niej zrezygnować składając stosowne pisemne oświadczenie.

            §74       

Słuchaczowi Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem trzech lat od daty przerwania nauki zalicza się zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio ocenę klasyfikacyjną wyższą od niedostatecznej, i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia.

            §75       

Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną skreśla z listy uczniów słuchacza, który nie uczęszcza do szkoły bez usprawiedliwienia przez okres co najmniej 1,5 miesiąca ( nieobecność ciągła).

            §76       

Sprawy sporne między uczniami i ich rodzicami, a nauczycielami, dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania rozpatruje Dyrektor Szkoły.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

            §77       

1.    W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.

2.    Zasady zatrudniania nauczycieli oraz zdobywania przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego, i innych pracowników o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

            §78       

1.    Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.    Zadania i obowiązki nauczyciela:

a)      przygotowanie planu pracy

b)      przygotowanie konspektów lekcji (nauczyciel stażysta)

c)      opracowywanie odpowiednich procedur dydaktycznych

d)      opracowywanie materiałów dydaktycznych dla ucznia

e)      ustalanie sposobów uczenia się uczniów

f)        korzystanie z szerokiego zakresu metod nauczania i uczenia się

g)      korzystanie z wielu pomocy dydaktycznych i zgłaszanie potrzeb w tym zakresie

h)      diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów

i)        dostrzeganie potencjalnych przeszkód w uczeniu się

j)        rozpoznawanie stylów uczenia się uczniów

k)      korzystanie z wielu technik oceniania

l)        motywowanie uczniów

m)    szukanie feedback’u u uczniów, ich rodziców i współpracowników

n)      dostarczanie informacji zwrotnej uczniom, rodzicom i współpracownikom

o)      modyfikowanie strategii nauczania i uczenia się w świetle otrzymanego feedback’u

p)      określanie wiedzy i umiejętności potrzebnych uczniom

q)      poszerzanie i aktualizowanie swojej wiedzy z nauczanego przedmiotu

r)       udział w warsztatach, wykładach, seminariach itp.

s)       znajomość bieżących osiągnięć i tendencji w szkolnictwie

t)        znajomość miejscowych przepisów i procedur oraz ustawodawstwa państwowego w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i zasady równych szans

u)      znajomość programu nauczania

v)      współpraca z administracją i personelem

w)    praca w zespole

x)      sprawdzanie obecności uczniów

y)      prowadzenie rejestru postępów i ocen uczniów

z)       doradzanie uczniom w zakresie dalszego kształcenia

aa)     przestrzeganie dyscypliny

bb)    kierowanie uczniów do innych instytucji oświatowych

cc)     pisanie referencji i innych sprawozdań dotyczących uczniów

dd)    przeprowadzanie egzaminów i klasyfikacji uczniów

ee)     odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów

ff)        wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów

gg)     bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.

hh)     nauczyciel ma obowiązek przyjęcia funkcji opiekuna stażu.

            §79       

1.    Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy.

2.    W Szkole działają zespoły:

a)        nauczycieli przedmiotów humanistycznych

b)        nauczycieli języków obcych

c)        nauczycieli przedmiotów ścisłych

d)        nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

e)        nauczycieli wychowania fizycznego

f)          zespół wychowawczy.

3.    Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powoływany na wniosek zespołu przez Dyrektora Szkoły.

4.    Cele i zadania zespołu:

a)        zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia realizacji programów nauczania; korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgadniania decyzji w sprawie programów nauczania

b)        wspólne opracowanie wymagań edukacyjnych oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania

c)        organizowanie doskonalenia zawodowego doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli

d)        współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnieniu ich wyposażenia

e)        wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i ekspery­men­talnych programów nauczania

f)          opracowywanie programów zajęć szkolnych.

5.    W Szkole tworzy się zespół wychowawczy, w skład którego wchodzą: nauczyciele-wychowawcy, pedagog, przedstawiciele samorządów uczniowskich i rodziców. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany na wniosek zespołu przez Dyrektora Szkoły.

6.    Dyrektor Szkoły może tworzyć inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek zespołu.

            §80       

1.    Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

a)        tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie

b)        inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów

c)        podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2.    Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

a)        otacza indywidualną opieką każdego wychowanka

b)        planuje i organizuje wspólnie z uczniami i rodzicami:

c)        różne formy życia zespołowego

d)        ustala treści i formy zajęć do dyspozycji wychowawcy przy udziale zespołów klasowych

e)        współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka

f)          utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

g)        ustalenia diagnozy pedagogicznej oraz współdziałania w jej realizacji

h)        włączanie ich w sprawy życia klasy i szkoły

i)          współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczegółowych uzdolnień uczniów (organizacje i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej).

            §81       

1.    Do podstawowych zadań i obowiązków pedagoga szkolnego należy poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

2.    Szczegółowy przydział zadań i obowiązków dla pedagoga szkolnego ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

3.    Pedagog szkolny współpracuje z rodzicami, nauczycielami i Dyrektorem Szkoły.

4.    Pedagog szkolny prowadzi dziennik pedagoga.

5.    Do dziennika pedagog wpisuje tygodniowy plan zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, wykaz uczniów zakwalifikowanych do różnych form pomocy, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi pedagog współdziała przy wykonywaniu swoich zadań.

6.    Pedagog szkolny prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne.

7.    Pedagog szkolny prowadzi doradztwo zawodowe.

UCZNIOWIE SZKOŁY

            §82       

Obowiązek szkolny:

1.      Podstawą kształcenia w systemie oświaty stanowi sześcioletnia szkoła podstawowa i trzyletnie gimnazjum.

2.      Nauka w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum jest obowiązkowa.

3.      Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym w którym kończy 18 lat.

4.      Dyrektor Szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej i gimnazjum.

5.      Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

6.      Do szkoły ponadpodstawowej uczęszczają uczniowie po ukończeniu gimnazjum, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.

7.      Do szkoły ponadgimnazjalnej uczęszczają uczniowie po ukończeniu gimnazjum, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.

8.      Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych po szkole podstawowej przyjmowani są kandydaci, którzy mają ukończone 17 lat i ukończoną szkołę podstawową.

9.      Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych po zasadniczej szkole  zawodowej przyjmowani są kandydaci, którzy ukończyli zasadniczą szkołę zawodową.

10.  Nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych odbywa się trzy dni w tygodniu.

REGULAMIN UCZNIA

            §83       

Prawa i obowiązki ucznia

1.      Uczeń ma prawo do:

a)      wykorzystania wszystkich możliwości szkoły przy zdobywaniu wiedzy i umiejętności

b)      wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnienia

c)      przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień

d)      poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich

e)      życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wycho­wa­wczym

f)        opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających: bezpieczeństwo oraz ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej między innymi w relacjach uczeń-uczeń jak i uczeń-nauczyciel

g)      swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra lub godności osobistej innych osób

h)      inicjatywy społecznej i obywatelskiej (może należeć do wybranej przez siebie organizacji ideowo-wychowawczej lub społecznej)

i)        uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych (udokumentowana pozaszkolna działalność społeczna jest oceniania na równi z działalnością społeczną w szkole)

j)        reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami

k)      odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych [na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się dodatkowych prac domowych (z wyjątkiem klas maturalnych)]

l)        jednego nieprzygotowania do lekcji z każdego przedmiotu w ciągu jednego semestru bez konkretnej przyczyny. Po zgłoszeniu nieprzygotowania uczeń nie może być pytany ani uczestniczyć w niezapowiedzianym sprawdzianie pisemnym

m)    powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie pisemnych sprawdzianów wiadomości. W ciągu dnia może odbyć się tylko jedna praca klasowa, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy, przy czym:

n)      praca klasowa całogodzinna musi być zapowiedziana tydzień wcześniej i poprzedzona lekcją powtórzeniową

o)      krótki sprawdzian tzw. kartkówka obejmujący wiadomości z trzech ostatnich lekcji nie musi być zapowiedziany

p)      w dniu w którym klasa pisze całogodzinną pracę klasową, nie przeprowadza się nie zapowiedzianych sprawdzianów tzw. kartkówek z innych przedmiotów (nie dotyczy to przedmiotów nauczanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo)

q)      w ciągu dnia mogą być przeprowadzane co najwyżej dwa sprawdziany tzw. kartkówki niezapowiedziane

r)       jeżeli uczniowie proszą o przeniesienie pracy klasowej na dzień, na który jest już zapisana inna praca klasowa, są zobowiązani do pisania obu prac

s)       jeżeli praca klasowa nie została napisana z powodu nieobecności nauczyciela, należy ustalić nowy termin dla tej pracy, który nie koliduje z innymi pracami klasowymi w danym dniu

t)        jeżeli praca klasowa nie odbyła się z powodu nieobecności klasy (wycieczka, wyjście do kina, teatru itp.) to może być napisana na najbliższej lekcji, jeżeli nie koliduje z wcześniej ustalonymi sprawdzianami

u)      uczniowi nieobecnemu na lekcji nie można wstawić oceny niedostatecznej; uczeń nieobecny bez usprawiedliwienia tylko na jednej lekcji lub w dniu w którym odbywał się sprawdzian może pisać ten sprawdzian na najbliższej lekcji nawet jeżeli w tym dniu zaplanowany jest sprawdzian z innego przedmiotu

v)      na „lekcjach zastępczych”, nie zapowiadanych wcześniej, nauczyciel nie może robić sprawdzianów ani odpytywać

w)    opuszczenia klasy w czasie lekcji w przypadkach koniecznych i uzasadnionych a także do zwolnienia się z jednej lub kilku lekcji w ciągu dnia (z powodów uzasadnionych) po zgłoszeniu tego faktu u wychowawcy klasy i nauczyciela uczącego danego przedmiotu

x)      pisania sprawdzianu, na którym nie był obecny i jego nieobecność była usprawiedliwiona. Sprawdzian ten powinien być na tym samym poziomie trudności.

y)      egzaminu poprawkowego z przedmiotu, z którego uczeń uzyskał ocenę niedostateczną w wyniku klasyfikacji końcoworocznej. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

z)       zgłaszania chęci poprawienia oceny i uwzględnienia tej prośby przez nauczyciela w ustalonym terminie

aa)   zwolnienia przez nauczyciela na zebranie samorządu uczniowskiego, jeżeli uczeń jest jego członkiem bez wpisania nieobecności.

2.      Uczeń ma obowiązek:

a)      zachowywać się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka

b)      wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę

c)      rzetelnie pracować nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności,

d)      systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych

e)      uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach fakultatywnych (dotyczy uczniów Liceum Ogólnokształcącego będącego szkołą ponadpodstawową)

f)        usprawiedliwić swoją nieobecność pisemnym „usprawiedliwieniem” od rodziców (prawnych opiekunów) albo od lekarza lub ustnie (osobiście lub telefonicznie) przez rodziców w ciągu siedmiu dni od ostatniego dnia nieobecności, która podlega usprawiedliwieniu. Uczniowie pełnoletni mogą usprawiedliwiać się osobiście. W razie wątpliwości co do rzetelności usprawiedliwienia wychowawca  może przed usprawiedliwieniem nieobecności skontaktować się z rodzicami (prawnymi opiekunami).

g)      postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor i tradycję szkoły oraz współtworzyć jej autorytet

h)      okazywać grzeczność wobec nauczycieli, wychowawców oraz pracowników szkoły

i)        szanować poglądy i przekonania innych ludzi

j)        szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka

k)      dbać o kulturę języka (niedopuszczalne jest używanie wulgaryzmów)

l)        dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie zażywać narkotyków i innych środków odurzających

m)    dbać o czystość i schludność

n)      szanować i chronić przyrodę

o)      troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starać się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły

p)      podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej, nauczycieli, ustaleniom samorządu uczniowskiego, samorządu klasowego oraz uczestniczyć w imprezach organizowanych przez dyrekcję i samorząd uczniowski.

            §84       

Samorządy uczniowskie, a w szczególności ich organy:

1.    uczestniczą w tworzeniu programu wychowawczego szkoły i są współodpowiedzialne za jego realizację

2.    współdziałają z Dyrekcją Szkoły i Radą Szkoły w realizacji swoich planów

3.    uczestniczą w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które rozpatrują problemy wnoszone przez młodzież lub dotyczą realizacji wspólnie podjętych decyzji .

4.    mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących klasyfikacji uczniów

5.    zgłaszają władzom szkoły, nauczycielom i Radzie Szkoły postulaty dotyczące zajęć lekcyjnych i organizacji czasu wolnego uczniów

6.    pośredniczą z własnej inicjatywy lub na prośbę kolegów w rozwiązywaniu trudności napotkanych przez poszczególnych uczniów

7.    mogą wyrażać swoją opinię o proponowanych ocenach ze sprawowania,

8.    współdecydują o przyznaniu wyróżnień i nagród uczniom oraz o karaniu uczniów

9.    wydają opinię o uczniu, który ma być skreślony z listy uczniów

10.    składają ogółowi młodzieży sprawozdanie ze sposobu realizacji zgłaszanych przez nich wniosków i postulatów

11.    dbają o rzetelne realizowanie ustaleń Regulaminu Ucznia

            §85       

Wyróżnienia i nagrody

1.    Uczeń Zespołu może otrzymać nagrodę lub wyróżnienie za:

a)      rzetelną naukę i pracę na rzecz Szkoły i środowiska,

b)      wzorową postawę,

c)      wzorową frekwencję,

d)      wybitne osiągnięcia (np. w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, rozgrywkach sportowych itp.),

e)      pracę społeczną,

f)        aktywną pracę w samorządzie uczniowskim.

2.    Nagrody i wyróżnienia przyznaje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w szczególności na wniosek:

-          wychowawcy klasy,

-          samorządu uczniowskiego,

-          Rady Szkoły,

-          Rady Rodziców.

3.    Ustala się następujące rodzaje nagród:

a)      pochwała wychowawcy klasy, opiekuna samorządu uczniowskiego lub opiekuna organizacji uczniowskich,

b)      pochwała Dyrektora Szkoły wobec klasy,

c)      pochwała Dyrektora Szkoły wobec całej społeczności szkolnej,

d)      dyplomy,

e)      list pochwalny skierowany do rodziców,

f)        nagrody książkowej lub rzeczowej w miarę posiadanych przez Szkołę środków finansowych,

g)      dyplomu “Złotej Dziesiątki” – dyplom ten otrzymuje dziesięciu najlepszych uczniów gimnazjum w danym semestrze,

h)      dyplomu “Diamentowej Dziesiątki” – dyplom ten otrzymuje dziesięciu najlepszych uczniów liceum w danym semestrze.

4.    Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub świadectwo ukończenia szkoły stwierdzające ukończenie szkoły - z wyróżnieniem.

5.    Szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia przyznawane przez jednostki administracji oświatowej oraz instytucje i organizacje – według odrębnych zasad.

            §86       

Kary

1.    Kary są wyrazem oceny ujemnej przewinienia ucznia, a ich dolegliwość uzależniona jest od stopnia winy, rodzaju przewinienia, rozmiaru szkody, sposobu działania, pobudek czynu.

2.    Cele, jakie stawia się, wymierzając karę to:

a)      wychowanie (pouczenie) sprawcy przewinienia

b)      oddziaływanie wymierzonej kary na innych.

3.    Społeczność szkolna karze ucznia za nieprzestrzeganie Regulaminu Ucznia:

a)      ustną naganą wychowawcy połączoną z wpisaniem nagany do dziennika. Nagana powinna zostać udzielona w obecności zespołu klasowego,

b)      upomnieniem Dyrektora Szkoły udzielonym w obecności wychowawcy klasy połączonym z wpisaniem upomnienia do dziennika. Upomnienie powinna zostać udzielone w obecności zespołu klasowego,

c)      naganą Dyrektora Szkoły udzieloną w obecności wychowawcy klasy, połączoną z wpisaniem do arkusza ocen ucznia (informacja o zastosowaniu kary jest załącznikiem do arkusza ocen). Nagana powinna zostać udzielona w obecności zespołu klasowego.

d)      za wielokrotne naruszanie postanowień Statutu oraz za szczególnie rażące naruszanie zasad współżycia społecznego lub szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską uczeń Gimnazjum może być:

-          przeniesiony do równoległej klasy w Szkole na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,

-          przeniesiony do innej szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po wyrażeniu zgody przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz dyrektora szkoły do której uczeń ma zostać przeniesiony.

e)      za wielokrotne naruszanie postanowień Statutu oraz za szczególnie rażące naruszanie zasad współżycia społecznego lub szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską uczeń Liceum może być skreślony z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

4.    Kara wymieniona w pkt 3 lit. d), e) wymierzana jest w przypadku rażącego naruszenia postanowień statutu Szkoły oraz za szczególnie rażące naruszanie zasad współżycia społecznego lub szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską. W szczególności Rada Pedagogiczna karać w ten sposób będzie:

a)      chuligaństwo, w tym:

-          wszczynanie bójek lub awantur, umyślne uszkodzenia ciała innych uczniów, pracowników szkoły lub innych osób połączone z poważnymi następstwami,

-          celowe niszczenie lub uszkadzanie mienia szkolnego, prywatnego lub społecznego. Rodzice są zobowiązani do finansowego pokrycia powstałych szkód.

-          znieważanie innych uczniów, ich rodziców, grona pedagogicznego, pozostałych pracowników szkoły oraz innych osób

-          kradzież mienia szkolnego lub prywatnego

b)      spożywanie napojów alkoholowych

c)      przebywanie na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym

d)      posiadanie i handel środkami odurzającymi lub narkotykami

e)      przebywanie na terenie szkoły w stanie odurzenia narkotycznego

f)        lekceważący stosunek do obowiązku szkolnego przez co rozumiemy:

-          wielokrotną nieusprawiedliwioną absencję (powyżej 60 godzin),

-          wielokrotną nieusprawiedliwioną absencję mającą wpływ na słabe wyniki nauczania,

-          niedostateczne wyniki nauczania spowodowane niechęcią ucznia do wykonywania swoich obowiązków,

g)      świadome spowodowanie w szkole niebezpieczeństwa powszechnego, polegającego na wywołaniu zagrożenia przerwania zajęć lekcyjnych i zamachu na bezpieczeństwo osób przebywających w budynku.

Lit. a), b), d) dotyczą zachowań w szkole i poza nią.

5.    Jeżeli działania podejmowane przez Szkołę w ciągu dwóch lat nie odnoszą oczekiwanych rezultatów stosuje się karę wymienioną w pkt. 3 lit. d) lub e).

6.    Jeżeli uczeń, który ukończył 18 lat, po raz drugi nie otrzymuje promocji do tej samej klasy programowo wyższej z powodu lekceważącego stosunku do obowiązków szkolnych, a jednocześnie w toku nauki wielokrotnie naruszał postanowienia Statutu, to Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o skreśleniu z listy uczniów.

7.    W stosunku do uczenia, który w sposób rażący naruszył przepisy prawa, co zostaje potwierdzone orzeczeniem winy przez odpowiedni sąd (dotyczy to zarówno uczniów pełnoletnich jak i nieletnich), stosowana jest kara określona w pkt 3 lit. c) (z pominięciem kar określonych w pkt 2 lit a) i b)).

8.    Stosowanie kary wymienionej w pkt 3 lit. d) i e):

a)      może być zawieszone na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli uczeń otrzyma poręczenie wychowawcy klasy, Rady Rodziców, Rady Szkoły lub organu przedstawicielskiego samorządu uczniowskiego,

b)      stosowny wniosek składa wychowawca klasy, Rada Rodziców, Rada Szkoły lub organ przedstawicielski samorządu uczniowskiego do Dyrektora Szkoły, który przedstawia go Radzie Pedagogicznej,

c)      pozytywne rozpatrzenie przez Radę Pedagogiczną wniosku wstrzymuje wykonanie kary w okresie próby pod warunkiem, że uczeń nie popełni w tym czasie żadnego wykroczenia przeciwko obowiązkom ucznia określonym w Statucie. Czas trwania próby może wynosić maksymalnie 6 miesięcy i określany jest w uchwale Rady Pedagogicznej,

d)      w przypadku pozytywnego odbycia próby przez ucznia Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę o uchyleniu uchwały, o której mowa w pkt 3 lit. d) lub e),

e)      w przypadku naruszenia przez ucznia w okresie próby postanowień Statutu dotyczących obowiązków ucznia, próba zostaje przerwana i uchwała podjęta przez Radę Pedagogiczną zgodnie z pkt 3 lit. d) lub e) podlega natychmiastowemu wykonaniu.

9.    Wykonanie kar wymienionych w pkt 3 lit. c) może zostać zawieszone na czas próby (nie dłużej niż pół roku), jeżeli uczeń uzyska poręczenie wychowawcy klasy, Rady Rodziców, Rady Szkoły, organu przedstawicielskiego samorządu uczniowskiego lub Rady Pedagogicznej.

10.    Szkoła natychmiast powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o każdej wymierzonej karze.

11.    Uczeń (lub jego rodzice) ma prawo odwołania się od kary:

a)      w terminie 7 dni od wymierzenia kary wymienionej w pkt 3  lit. a) do Dyrektora Szkoły.

b)      w terminie 7 dni od wymierzenia kary wymienionej w pkt. 3 lit. b) i c) do Dyrektora Szkoły; Dyrektor jest zobowiązany przedstawić odwołanie do rozpatrzenia Radzie Pedagogicznej.

c)      w ciągu 14 dni od daty złożenia odwołania zainteresowani winni otrzymać na piśmie ostateczną decyzję.

d)      w terminie 14 dni od daty wymierzenia kary wymienionej w pkt 3 lit. d), e) do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.


            §87       

Postanowienia końcowe Regulaminu Ucznia

1.    Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, wychowawców klas lub nauczycieli z samorządem uczniowskim lub Radą Szkoły, powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

2.    Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani. W razie potrzeby przysługuje im prawo opieki i pomocy ze strony Dyrektora Szkoły lub Rady Szkoły.

3.    Dyrektor Szkoły wspólnie z samorządem uczniowskim i jego opiekunem organizuje co najmniej raz w roku szkolnym spotkanie z uczniami w celu wymiany opinii, uwag i spostrzeżeń dotyczących życia szkoły. Parlament Szkolny może wnieść o zwołanie dodatkowego spotkania.

4.    Regulamin ucznia stosuje się wraz z przepisami o zasadach działalności samorządu uczniowskiego i o współdziałaniu szkół ze związkami młodzieży i organizacjami społecznymi działającymi w szko­le.

5.       

a)      Uczeń, który uważa, że jego prawa zostały naruszone, powinien ten fakt zgłosić wychowawcy klasy, który w przypadku prawdopodobnego naruszenia praw ucznia przez:

-          nauczycieli uczących w danej klasie prowadzi mediacje między stronami. Jeżeli działania wychowawcy nie rozwiążą problemu lub prawdopodobne naruszenie   praw ucznia nastąpiło przez wychowawcę klasy sprawę rozpatruje Dyrektor Szkoły,

-          pozostałych pracowników Szkoły zgłasza ten fakt Dyrektorowi Szkoły, który sprawę rozpatruje.

b)      Od orzeczenia Dyrektora Szkoły może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego Szkołę.

c)      Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia.

d)      W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania praw ucznia albo powstania innego sporu, którego nie rozstrzygnięto w obrębie Szkoły uczeń może się odwołać do władz oświatowych.


BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

            §88       

Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie wycieczek.

1.    Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Zespołu o każdym wypadku, mającym miejsce podczas powyższych zajęć. Wycieczki szkolne organizowane są i rozliczane zgodnie z zapisami regulaminu wycieczek szkolnych, stanowiącego część Statutu.

2.    Podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.

            §89       

Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych:

1.    z chwilą przyjścia ucznia do Szkoły na:

a)      zajęcia edukacyjne obowiązkowe i dodatkowe,  poprzez które rozumie się zajęcia wyszczególnione w odpowiednim ramowym planie nauczania,

b)      zajęcia nadobowiązkowe, poprzez które rozumie się zajęcia organizowane przez szkołę oraz płatne z budżetu szkoły, ale nie wprowadzone do planu nauczania (dodatkowy język obcy, koła wiedzy i zainteresowań, itp.)

uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego te zajęcia,

2.    Pracownicy, o których mowa w pkt 1 są zobowiązani do:

a)      przestrzegania zasad bezpieczeństwa  uczniów  na prowadzonych przez siebie  zajęciach,

b)      do systematycznego kontrolowania pod względem BHP miejsca, w którym są prowadzone zajęcia,

c)      w miarę możliwości samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia o zagrożeniu kierownictwu Szkoły,

d)      kontroli obecności uczniów na każdych zajęciach edukacyjnych,

e)      pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach według harmonogramu opracowanego przez dyrekcję Szkoły,

f)        wprowadzania uczniów do sal i pracowni oraz przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach,

3.    W pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (informatyka, fizyka, chemia, technika, sala gimnastyczna) opiekun pracowni (sali) wraz z innymi nauczycielami prowadzącymi w niej zajęcia opracowuje regulamin pracowni (sali), który zatwierdza Dyrektor Szkoły. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele prowadzący zajęcia w pracowni zapoznają z tym regulaminem uczniów.

4.    W salach gimnastycznych i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia:

a)      kontroluje sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć,

b)      dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów,

c)      dostosowuje wymagania i formę do możliwości fizycznych uczniów,

d)      asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządzie,

e)      nie wydaje uczniom przed zajęciami kuli, oszczepu, dysku, ciężarów oraz sprzętu skoczni wzwyż.

            §90       

1.    Zasady organizacji przerw lekcyjnych oraz pełnienia dyżurów określa dokument „Regulamin. Zasady organizacji przerw międzylekcyjnych i pełnienia dyżurów przez nauczycieli”.

2.    W razie nieobecności nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym dniu, Dyrektor może wyznaczyć w zastępstwie innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.

3.    W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia pielęgniarkę szkolną, a następnie Dyrektora Szkoły.

4.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas zajęć na obiektach sportowych wszystkie drzwi zewnętrzne hali sportowej oraz szatnie powinny być zamknięte. Nauczyciel wychowania fizycznego osobiście przyprowadza uczniów z części dydaktycznej Szkoły i odprowadza ich po zajęciach. Uczniom nie wolno indywidualnie udawać się na obiekty sportowe.

5.    Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych.

6.    Za organizację szatni szkolnej odpowiada szatniarz. Uczniom nie wolno bez pozwolenia szatniarza wchodzić do szatni. Zasady korzystania z szatni szkolnej zawiera regulamin.

7.    O udostępnieniu uczniom boiska szkolnego podczas przerw międzylekcyjnych decyduje Dyrektor Szkoły. Uczniom nie wolno opuszczać w czasie zajęć lekcyjnych terenu Szkoły, rozumianego jako budynek i boisko szkolne, pod rygorem ukarania w myśl zapisów  niniejszego Statutu.

8.    Zakaz opuszczania terenu Szkoły w czasie przerw międzylekcyjnych nie dotyczy uczniów udających się na zajęcia wychowania fizycznego w szkolnych salach sportowych lub na krytej pływalni.

9.    Każda planowana impreza szkolna musi być zgłoszona do Dyrektora Szkoły i może się odbyć po wyrażeniu na nią zgody przez Dyrektora.

RODZICE I ICH WSPÓŁDZIAŁANIE ZE SZKOŁĄ.

            §91        

1.    Wspólne zadania dydaktyczno-wychowawcze upoważniają Szkołę i rodziców do pełnej zaufania współpracy, wzajemnego informowania oraz szczerości we wzajemnych kontaktach.

2.    Przewiduje się następujące formy współdziałania rodziców z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia uczniów:

a)      bieżące kontakty

b)      udział w spotkaniach okresowych

c)      udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły

d)      poprzez swoich reprezentantów działających w Radzie Szkoły

e)      poprzez swoich reprezentantów działających w Radzie Rodziców

f)        inne formy wprowadzane w miarę potrzeb.

3.    Stałe spotkania z rodzicami wszystkich uczniów danej klasy w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

4.    Rodzice mają prawo do:

a)      znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i Szkole,

b)      znajomości dokumentów prawnych regulujących funkcjonowanie Szkoły,  w szczególności Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

c)      rzetelnej informacji na temat osobowości swego dziecka,  jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

d)      uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

e)      wyrażania i przekazywania Dyrekcji Szkoły oraz organowi nadzorującemu szkołę opinii na temat pracy Szkoły za pośrednictwem Rady Szkoły.

5.    Rodzice mają obowiązek:

a)      zapewnić swoim dzieciom właściwe warunki nauki w domu rodzinnym, a w szczególności zakupić lub zapewnić dostęp do niezbędnych podręczników i innych pomocy naukowych zalecanych przez nauczycieli

b)      mobilizować swoje dzieci do systematycznej i rzetelnej nauki

c)      udzielać innej niezbędnej pomocy swojemu dziecku w celu właściwej realizacji obowiązków szkolnych

d)      uczestniczyć w stałych formach kontaktu ze Szkołą i w miarę możliwości w życiu klasy i Szkoły

e)      poinformować Szkołę o szczególnych okolicznościach wpływających niekorzystnie na rozwój ucznia.

REGULAMIN LISTY RANKINGOWEJ

            §92       

1.    W gimnazjum i liceum ogólnokształcącym prowadzona jest lista rankingowa wszystkich uczniów. Ma ona na celu:

a)      wzmocnienie motywacji uczniów do nauki

b)      dowartościowanie uczniów wybijających się ponad przeciętność,

c)      wskazanie wzorów postaw uczniowskich preferowanych przez Szkołę

d)      uświadomienie każdemu uczniowi aktualnej pozycji w społeczności uczniowskiej jako formy oceny jego pracy.

2.    Zasady ogólne:

a)      każdemu uczniowi co semestr oblicza się sumę uzyskanych punktów w tym semestrze i sumę punktów, jakie otrzymał w poprzednich semestrach nauki

b)      w semestrze kończącym rok szkolny sumuje się punkty uzyskane w semestrze zimowym i letnim

c)      uczniowi powtarzającemu klasę anuluje się zdobyte poprzednio w tej klasie punkty i oblicza je od nowa

d)      po zakończeniu każdego semestru ogłasza się co najmniej pierwszą 50-tkę najlepszych uczniów Szkoły w tym semestrze lub roku szkolnym. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego pierwsza 10-tka wyróżniana jest nagrodami na forum Szkoły w tym uczniowie Gimnazjum dyplomem „Złotej Dziesiątki” a uczniowie Liceum Ogólnokształcącego dyplomem „Diamentowej Dziesiątki”   (jeśli nie pojawiły się istotne zastrzeżenia.)

e)      uczniowi kończącemu szkołę obliczana jest suma punktów uzyskanych na danym etapie edukacyjnym. Uczniom o najwyższych lokatach, o ile nie pojawiły się okoliczności wyraźnie deprecjonujące ich pozycję, Rada Pedagogiczna przyznaje medale Szkoły.

3.    Każdy uczeń ma prawo znać liczbę zdobytych przez siebie punktów.

Na sumę punktów uzyskanych w semestrze składają się:

a)      średnia ocen końcoworocznych (semestralnych) z zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania w danym semestrze, oprócz religii, pomnożona przez 10 (zaokrąglona do liczby całkowitej)           – 10-60 pkt

b)      traktowane rozłącznie:                          

-          brak ocen niedostatecznych i dopuszczających – 2 pkt

-          otrzymanie wszystkich ocen z przedmiotów obowiązkowych ocen co najmniej dobrych – 4 pkt

-          otrzymanie średniej ocen co najmniej 4,7 – 6 pkt

c)      udział w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych - traktowane rozłącznie:

-          pełny udział w I etapie – 2 pkt,

-          udział w II etapie – 6 pkt,

-          udział w III etapie – 12 pkt

-          laureaci – 18 pkt,

-          uczestnik zawodów międzynarodowych – 25 pkt

d)      udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych olimpiadach, przeglądach teatralnych oraz reprezentowanie Szkoły na zawodach sportowych i innych związanych z działalnością Szkoły - traktowane rozłącznie:

-          czynne wzięcie udziału – 2 pkt

-          wyróżnienie – 4 pkt

e)      uzyskane osiągnięcia pozaszkolne (związane z własnymi zainteresowaniami, nie rozwijanymi w szkole) - traktowane łącznie:

-          na szczeblu gminy – 1 pkt

-          na szczeblu powiatu – 2 pkt

-          na szczeblu województwa (regionu) – 4 pkt

-          na szczeblu kraju – 6 pkt

-          na poziomie międzynarodowym – 8 pkt

f)        pełnione funkcje w szkole:

-          przewodniczący samorządu uczniowskiego – 5 pkt

-          czynny członek samorządu uczniowskiego – 3 pkt

-          przewodniczący klasy – 2 pkt

-          członek samorządu klasowego – 1 pkt

g)      punkty wychowawcy klasy:           

-          kultura, pilność, pomoc koleżeńska, przydzielone zadania, rozwijanie zainteresowań, i inne osiągnięcia nie wyszczególnione wyżej – 0-4 pkt

-          w szczególnych wypadkach wychowawca może zwiększyć liczbę punktów – 0-2 pkt 

h)      wykroczenia i kary od minus 1 punktu do minus 10 punktów za każde przewinienie.

REGULAMIN WYCIECZEK

            §93       

1.    Szkoła może organizować i prowadzić różne formy działalności w zakresie krajoznawstwa i turystyki. W prowadzeniu tej  działalności Szkoła może współpracować ze stowarzyszeniami i organizacjami, których przedmiotem działalności statutowej jest krajoznawstwo i turystyka.

2.    Zorganizowane formy zajęć terenowych i wyjazdów grupowych młodzieży stanowią integralną część procesu dydaktyczno-wychowawczego i są zaplanowane oraz realizowane zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły.

3.    Działalność krajoznawczo-turystyczna powinna służyć:

a)      poznawaniu kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii

b)      poszerzaniu wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego

c)      upowszechnianiu wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody

d)      poprawie stanu zdrowia uczniów

e)      wzbogacaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego

f)        kształtowaniu kultury wypoczynku u uczniów.

4.    Działalność krajoznawczo-turystyczna organizowana może być w ramach zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych.

5.    Organizatorami działalności krajoznawczo-turystycznej mogą być samorządy uczniowskie oraz nauczyciele.

6.    Wycieczki i imprezy krajoznawczo-turystyczne powinny być dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów, wieku, stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

7.    Program, skład uczestników oraz kierownika i opiekunów wycieczek zatwierdza Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego upoważniona.

            §94       

1.    Zorganizowanymi formami wyjazdów są:

a)      wycieczki przedmiotowe

b)      wycieczki krajoznawczo-turystyczne

c)      imprezy krajoznawczo-turystyczne takie jak: rajdy, złazy, zloty biwaki, konkursy i turnieje.

d)      "zielone szkoły".

2.    Wycieczki przedmiotowe inicjowane i realizowane są przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych.

3.    Wycieczki krajoznawczo-turystyczne odbywają się w terenie powszechnie uczęszczanym, nie wymagającym od uczestników specjalnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego.

4.    "Zielone szkoły" to wyjazdy w teren o stosunkowo małym stopniu skażenia ekologicznego, połączone z nauką w zakresie co najmniej dwóch przedmiotów.

5.    Dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki przedmiotowe, krajoznawczo-turystyczne i imprezy krajoznawczo-turystyczne na terenie macierzystego województwa, regionu geograficzno-turystycznego i kraju.

6.    W Szkole mogą być organizowane wyjazdy zagraniczne w formie: wycieczek lub imprez krajoznawczo-turystycznych.

7.    Zgodę na zorganizowanie wyjazdu zagranicznego wydaje Dyrektor Szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

8.    Zawiadomienie, o którym mowa w pkt 7, powinno zawierać:

a)      nazwę kraju

b)      czas pobytu

c)      program pobytu

d)      imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów

e)      listę uczestników biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.

9.    Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach i imprezach, a organizator wycieczki lub imprezy powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

10.    Wycieczka lub impreza powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki, trasy, zwiedzanych obiektów, harmonogramu i regulaminu.

11.    Kierownikiem wycieczki może być nauczyciel lub w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły inna pełnoletnia osoba będąca instruktorem harcerskim albo posiadaczem uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, organizatora turystyki, instruktora krajoznawstwa lub osoba posiadająca zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowników wycieczek szkolnych.

12.    Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki lub imprezy należy:

a)      opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu i harmonogramu oraz wypełnienie karty wycieczki lub imprezy

b)      opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników

c)      zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie

d)      zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania

e)      określenie zadań dla opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy

f)        nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny, sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy

g)      organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników

h)      podział zadań wśród uczestników

i)        dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy

j)        podsumowanie, ocena i rozliczenie finansowe wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.

13.    Opiekunem wycieczki lub imprezy powinien być nauczyciel albo w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły – inna pełnoletnia osoba.

14.    Do podstawowych obowiązków opiekuna należy:

a)      sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami

b)      współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy

c)      nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa

d)      nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych im zadań

e)      wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

15.    Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy.

16.    Każdej klasie przysługują w roku szkolnym dni z zajęć dydaktycznych przeznaczone na wycieczki turystyczno-krajoznawcze w wymiarze:

a)      klasy szkoły podstawowej nie więcej niż 5 dni

b)      klasy gimnazjum nie więcej niż 5 dni

c)      klasy I-III liceum ogólnokształcącego nie więcej niż 5 dni

d)      klasy IV liceum ogólnokształcącego nie więcej niż 4 dni (w I semestrze roku szkolnego).

17.    Dyrektor Szkoły może przyznać klasie dodatkowo do 5 dni z zajęć dydaktycznych przeznaczonych na wycieczki turystyczno-krajoznawcze.

18.    Zespół klasowy może zorganizować wyjazdy wymienione w pkt. 2 i 3 pod warunkiem uzyskania w semestrze poprzedzającym wyjazd średniej ocen nie niższej niż 3,5 oraz pozytywnej opinii wychowawcy klasy (nie dotyczy to wycieczek organizowanych w I semestrze przez klasy I gimnazjum i liceum ogólnokształcącego).

19.    Wyjazdy zespołów klasowych niezależnie od ich formy mogą być zrealizowane, jeżeli udział bierze co najmniej 80% uczniów i wychowawca klasy.

20.    Uczniowie nie biorący udziału w wycieczce uczestniczą w zajęciach lekcyjnych z innymi klasami, wg. planu uzgodnionego z wychowawcą.

20a. Za zgodą Dyrektora mogą być w Szkole organizowane wycieczki międzyoddziałowe i międzyklasowe.

21.    Uczestnicy wycieczek i imprez muszą być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wyjazdu zagranicznego – ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i leczenia.

22.    Szkolna działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki finansowana jest ze środków pozabudżetowych:

a)      z odpłatności uczniów biorących w niej udział

b)      ze środków wypracowanych przez uczniów

c)      ze środków przekazanych przez osoby fizyczne lub prawne na ten cel

d)      a w szczególnych przypadkach:

e)      ze środków przekazanych przez Radę Szkoły lub samorząd uczniowski.

23.    Kierownik i opiekunowie wycieczek i imprez nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Wydatki z tego tytułu pokrywane są ze środków, o których mowa w pkt 22.

            §95       

Zasady opieki i bezpieczeństwa:

1.        Na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej udającej się poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania z publicznych środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą 30 uczniów.

2.        W wycieczkach wysokogórskich wymagana jest opieka jednej osoby nad grupą 10 osób.

3.        W pozostałych wyjazdach opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą 15 uczniów.

4.        Przy przejazdach PKP, trwających dłużej niż 3 godz., konieczna jest rezerwacja miejsc.

5.        Grupa wycieczkowa powinna zająć miejsca w jednym wagonie kolejowym. Niedopuszczalne jest wcześniejsze wskakiwanie uczestników wycieczki do jadącego pociągu w celu zajęcia miejsc siedzących.

6.        Wcześniejszy powrót ucznia z wycieczki jest możliwy tylko w towarzystwie nauczyciela lub rodziców ucznia.

7.        Kierownik wycieczki nie powinien wyrażać zgody na późniejszy dojazd ucznia do miejsca zakwaterowania.

8.        Podział zespołu klasowego na grupy podczas podróży i wycieczki jest możliwy tylko w wypadku zapewnienia grupie odpowiedniej liczby opiekunów. Niedopuszczalne jest wyrażanie zgody na tzw. "czas wolny" spędzany przez młodzież poza miejscem zakwaterowania bez opiekuna.

9.        Każda grupa wycieczkowa powinna być zaopatrzona w apteczkę pierwszej pomocy (zawierającą środki opatrunkowe i przeciwbólowe) oraz mapę turystyczną, a każdy uczestnik wycieczki powinien posiadać odpowiednie obuwie i odzież. Za właściwe wyposażenie uczestników wycieczki odpowiedzialność ponosi kierownik wycieczki.

10.    W przypadku niedyspozycji ucznia może on pozostać na czas wycieczki w miejscu zakwaterowania, ale tylko w towarzystwie jednego z opiekunów.

11.    Niedopuszczalne jest pozwalanie uczniom na wspinanie się na wysokie skały, drzewa, stawanie na skraju urwisk i wybieranie tras wymagających przygotowania kondycyjnego lub specjalistycznego.

12.    Każde wyjście w góry powinno być zgłoszone gospodarzowi miejsca zakwaterowania, a w razie potrzeby (nieznajomość terenu) również z nim skonsultowane.

13.    W każdej zaistniałej sytuacji zagrożenia kierownik (opiekun) wycieczki musi powodować się wyłącznie zapewnieniem bezpieczeństwa młodzieży.

14.    Każdy uczestnik wycieczki musi być ubezpieczony.

            §96       

Zasady zachowania się na wycieczkach i obozach szkolnych:

1.        Każdy uczestnik wycieczki szkolnej reprezentuje swoim zachowaniem Szkołę.

2.        W momencie przybycia do obiektu noclegowego wszyscy uczestnicy wycieczki muszą podporządkować się obowiązującym tam przepisom.

3.        Polecenia gospodarzy powinny być bezwzględnie wykonane, a uwagi respektowane.

4.        Wszelkie reklamacje i niezadowolenia powinny być najpierw zgłoszone kierownikowi wycieczki i tylko on, jeśli okażą się one zasadne, może interweniować u gospodarza obiektu.

5.        Na wycieczkach i obozach szkolnych obowiązuje regulamin ucznia, w szczególności niedopuszczalne jest spożywanie przez uczestników jakichkolwiek napojów alkoholowych, palenie tytoniu, zażywanie narkotyków lub innych środków odurzających.

6.        Kierownik wycieczki może podjąć decyzję odesłania do domu uczniów, jeśli ich zachowanie jest niezgodne z regulaminem ucznia. W takim przypadku opiekun odwozi tych uczniów do szkoły, zgłasza ten fakt Dyrektorowi i powiadamia rodziców.

7.        W przypadku powszechnej niesubordynacji uczestników wycieczki kierownik może ją przerwać bez względu na poniesione przez młodzież koszty. Punkt 6 stosuje się odpowiednio.

            §97       

Dokumentacja:

1.        Dokumentacja powinna być zatwierdzona przez Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną najpóźniej 3 dni przed datą wyjazdu.

2.        Wymagana dokumentacja powinna zawierać:

a)      wypełnioną kartę wycieczki

b)      potwierdzenie faktu rezerwacji noclegów

c)      pisemną zgodę rodziców (opiekunów) wszystkich uczniów małoletnich biorących udział w wyjeździe uwzględniającą termin i miejsce wycieczki (z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych).

d)      numer polisy ubezpieczeniowej

e)      listy uczestników

f)        tematy zajęć dydaktycznych oraz plan ich realizacji w przypadku organizowania "zielonej szkoły".

3.        Lista uczestników wycieczki powinna zawierać:

a)      imię i nazwisko

b)      datę i miejsce urodzenia

c)      adres zamieszkania

d)      w przypadku wyjazdu zagranicznego numer paszportu.

4.        Kopia karty wycieczki i listy uczestników pozostaje w szkole.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

            §98       

1.      Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład zawierający nazwę Zespołu

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

im. dra A.Fiderkiwicza

ul. Skłodowskiej - Curie 2

58-400 KAMIENNA GÓRA

3.      Tablice, stemple szkół wchodzących w skład Zespołu powinny mieć u góry nazwę Zespołu, a u dołu nazwę szkoły.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ul. M.C.Skłodowskiej 2

58-400 KAMIENNA GÓRA

tel. 645-01-82

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

GIMNAZJUM nr 2

ul. M.C.Skłodowskiej 2

58-400 KAMIENNA GÓRA

tel. 645-01-82

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

ul. M.C.Skłodowskiej 2

58-400 KAMIENNA GÓRA

tel. 645-01-82

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

dla DOROSŁYCH

ul. M.C.Skłodowskiej 2

58-400 KAMIENNA GÓRA

tel. 645-01-82

4.      Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład Zespołu podaje się nazwę szkoły; nazwa Zespołu umieszczona jest na pieczęci urzędowej.

5.      Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

6.      Zasady prowadzenia przez Szkołę działalności gospodarczej, gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

7.      W Szkole mogą być tworzone środki specjalne.

8.      Wszystkie sprawy szczegółowe nie uregulowane niniejszymi ustaleniami oraz sprawy sporne wynikające z realizacji tych ustaleń rozstrzyga Dyrektor Szkoły. Decyzja Dyrektora w takiej sytuacji jest ostateczna.

            §99       

Wszelkie  zbiórki  pieniężne   lub   rzeczowe, a   także   akcje charytatywne na terenie Szkoły mogą być  przeprowadzane  jedynie za zgodą Dyrektora Szkoły i na zasadach przez niego ustalonych.

 

          §100     

1.    Zmiany w niniejszym Statucie uchwala Rada Szkoły zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 regulaminowego jej składu.

2.    Wniosek o dokonanie zmiany inne organy Szkoły kierują na piśmie do Rady Pedagogicznej.

3.    Rada Rodziców oraz samorząd uczniowski wnioskują o dokonanie zmian w Statucie po podjęciu stosownej uchwały.

4.    Zmiany w Statucie są uchwalane po zaopiniowaniu ich przez wszystkie organy Szkoły.