Pages

Ocenianie w Gminazjum nr 2 i Liceum Ogólnokształcącym

Ostatnia aktualizacja strony: 18.10.2016

 

Informacja

Zasady oceniania w szkołach wchodzących w skład Zespołu Ogólnokszttałcącego w Kamiennej Górze wynikają przede wszystkim z zapisów zawartych w:

  • Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - w szczególności rozdział 3a: Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych
  • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
  • Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze
  • przedmiotowych systemach oceniania z poszczególnych przedmiotów.
 

Przedmiotowe systemy oceniania (PSO) - Gimnazjum nr 2

 

Przedmiotowe systemy oceniania (PSO) - Liceum Ogólnokształcące