Pages

Pedagodzy szkolni

Ostatnia aktualizacja strony: 15.09.2018

 

Informacje ogólne:

Pedagodzy szkolni:
- mgr Wiesława Głuchowska
- mgr Magdalena Tomaszewska
Gabinet pedagoga:
- sala 113 (parter)
- czynny w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.05
Numer telefonu bezpośrednio do gabinetu pedagogów szkolnych: +48 75 6450257

 

Pedagodzy dla uczniów, rodziców, nauczycieli

Autodestrukcja [plik .PDF]
Cyberprzemoc [plik .PDF]
Depresja u dzieci i młodzieży [plik .PDF]
Poradnik - zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży [plik .PDF]
Samobójstwa dzieci i młodzieży. Informacja dla rodziców i opiekunów [plik .PDF]
Samobójstwa dzieci i młodzieży. Informacja dla nauczycieli oraz osób pracujących z dziećmi i z młodzieżą [plik .PDF]
Jakim jestem jako nauczyciel [plik .PDF]

 

Zadania pedagogów szkolnych realizowane są w następujących obszarach:

I. Zakres zadań ogólnowychowawczych:

 1. dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w Gimnazjum nr 2 i Liceum Ogólnokształcącym,
 2. dbanie odpowiednio o realizację obowiązku szkolnego lub nauki przez uczniów,
 3. udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,
 4. udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci,
 5. planowanie tematyki i przeprowadzanie godzin wychowawczych zgodnie z Programem Wychowawczym i Progra­mem Profilaktyki,
 6. planowanie i organizowanie akcji profilaktycznych (w tym z zakresu promocji zdrowia),
 7. opieka nad uczniami w okresie adaptacyjnym oraz organizowanie zajęć integracyjnych w zespołach klasowych.

II. Zakres profilaktyki wychowawczej:

 1. rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów mających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wycho­wawczego,
 2. podejmowanie działań zapobiegających niedostosowaniu uczniów poprzez wykrywanie niekorzystnych zachowań (w środowisku szkolnym i lokalnym) i zmian rozwojowych,
 3. rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki wycho­wawczej,
 4. udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
 5. współpraca z placówkami specjalistycznymi prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej, pomocy psychologicznej oraz terapeutycznej.

III. Zakres pracy korekcyjno-wyrównawczej:

 1. organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce; konsultacje z wychowawcami i nauczycielami w celu działań interwencyjnych i pomocowych,
 2. koordynacja prac zespołów udzielających i organizujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną (zaplanowanie pracy z uczniem w świetle orzeczeń i opinii oraz rozpoznanych indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyj­nych),
 3. organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych (ko­rekcja, reedukacja, terapia),
 4. stwarzanie uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy wychowawczej możliwości udziału w zajęciach sportowych, turystycznych oraz innych zorganizowanych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

IV. Zakres indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej:

 1. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkol­nych,
 2. udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 3. udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
 4. przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży (wywiady środowiskowe),
 5. analiza poziomu wiadomości, umiejętności i funkcjonowania ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię, a na­stępnie opracowywania dla niego planu oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych,
 6. pozyskiwanie rodziców do współudziału w realizacji postulowanych wobec dziecka działań oraz konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz,
 7. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

V. Zakres pomocy materialnej i stypendialnej:

 1. organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin alkoholowych, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin wielodzietnych mającym szczególne trudności materialne, organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle chorym itp.,
 2. zapoznawanie uczniów i pomoc w procedurze uzyskiwania zasiłków, stypendiów, wyprawek szkolnych i innych form pomocy,
 3. dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne,
 4. wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nie­letnich,
 5. wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.

VI. Organizacja pracy pedagoga szkolnego.
W celu realizacji zadań zawartych w punktach I-V pedagodzy szkolni:

 1. posiadają roczne plany pracy wynikające z niniejszych wytycznych, uwzględniające konkretne potrzeby opiekuńczo-wychowawcze Gimnazjum nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego oraz środowiska, a także prowadzą wymaganą w tym zakresie dokumentację szkolną,
 2. zapewniają w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nimi zarówno uczniów jak i ich rodziców,
 3. współpracują na bieżąco z Dyrekcją Zespołu, wychowawcami klas, nauczycielami, pielęgniarką szkolną w celu roz­wiązywania pojawiających się problemów opiekuńczo-wychowawczych,
 4. współdziałają z instytucjami wspomagającymi proces wychowania (Sądem Rodzinnym – kuratorami ds. nieletnich, KPP, MOPS, PCPR, PPP) i z innymi organizacjami oraz instytucjami w środowisku zainteresowanymi problemami opieki i wychowania (TPD, SANEPID, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej) oraz pracują w zespołach interdyscyplinarnych o charakterze pomocowym ( np. na rzecz przeciwdziałania przemocy rodzinie).