Pages

Prace uczniów, relacje z projektów edukacyjnych

Ostatnia aktualizacja strony: 03.12.2017

 

Informacja ogólna:

Materiały do publikowania prosimy dostarczać do pana Jarosława Tułaczyka.

 

Prace uczniów

>>>To miejsce przeznaczone jest do publikowania informacji o działalności szkolnej (w ramach zajęć lekcyjnych i poza­lekcyjnych) oraz pozaszkolnej uczniów w postaci: publikacji w plikach .PDF, prezentacji multimedialnych, stron internetowych, itp.<<<

Z prac uczniów LO:
- praca na temat "Pożyczonym piórem. Stylizacja, parodia, pastisz w powieści XIX i XX wieku" przygotowana przez Aleksandrę Drzewińską na etap szkolny 47. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego pod opieką pani Elżbiety Gałczyń­skiej-Wiatr. [plik .PDF]

 

Projekty edukacyjne

>>>To miejsce przeznaczone jest do publikowania informacji o projektach edukacyjnych zrealizowanych w szkole w po­staci: publikacji w plikach .PDF, prezentacji multimedialnych, stron internetowych, itp.<<<

Gimnazjalne projekty edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015:

10.06.2015 - zaprezentowany został projekt, w ramach którego uczniowie pod opieką pani Małgorzaty Regner tworzyli prezentacje i opisy konstrukcji geometrycznych z wykorzystaniem programu GeoGebra. Efektem finalnym tych prac jest strona internetowa konstrukcjewgeogebrze.ugu.pl.

Gimnazjalne projekty edukacyjne w roku szkolnym 2012/2013:

29.05.2013 - w auli szkolnej uczniowie klas drugich naszego Gimnazjum prezentowali efekt swoich prac w ramach edu­kacyjnych projektów gimnazjalnych. Udział ucznia gimnazjum w realizacji projektu jest obowiązkowy, a temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. W naszym Gimnazjum założono, że właśnie przede wszystkim w drugim roku nauki w szkole gimnazjalnej uczniowie będą uczestniczyć w realizacji projektu.
Nie wszystkie prezentacje projektów odbyły się w tym dniu, gdyż niektóre projekty ze względu na swoją specyfikę były przedstawiane wcześniej, a inne zostały zaprezentowane w późniejszym terminie. I tak:

 • projekt "Mój pierwszy bal", którego koordynatorem była pani Dorota Sadowska, został zaprezentowany 11 stycz­nia br. przed balem studniówkowym, a jego odbiorcami byli licealiści z klasy 3f naszego Liceum Ogólnokształcą­cego;
 • projekt "Europa w pigułce - Francja" realizowany pod opieką pani Moniki Breitenfellner-Pasiut oraz pani Marty Na­ckowskiej przedstawiony był 21 marca 2013 roku;
  [zdjęcia w dziale Galeria - patrz: "Dzień Francuski (klasa 1a Gimnazjum nr 2 i inni) - 21.03.2013"];
 • projekt "Fraktale nie tylko w matematyce", którego koordynatorem jest pani Małgorzata Regner będzie prezento­wany podczas lekcji w czerwcu;
 • projekt teatralny "Za kulisami, czyli jak odnaleźć się na szkolnej scenie" realizowany pod opieką pani Marzeny Szewczyk będzie prezentowany w formie spektaklu w kamiennogórskim Centrum Kultury w czerwcu;
 • projekt "Gimnazjalna zabawa z mapą Gim-Cross", którego koordynatorem jest pan Hieronim Mader, będzie miał finał pod koniec czerwca.

29 maja 2013 r. zaprezentowało się 6 zespołów projektowych:

 • "Wycieczka po Londynie z uwzględnieniem zabytków, atrakcji i rodziny królewskiej", którego koordynatorami były panie Anna Postawa i Justyna Wojtkiewicz;
 • "Kresy wschodnie i powojenne losy ich mieszkańców" - jego koordynatorem była pani Jolanta Buczek;
 • "Mam talent" - jego członkowie zrealizowali go pod opieką pani Bogumiły Zachary;
 • "Proste doświadczenia fizyczne" - opiekun pan Ryszard Mierzwa; efekty pracy zespołu udokumentowane zostały w postaci ponad dwudziestominutowego filmu;
 • "Biblioteka Aleksandryjska - część II" - koordynatorem był pan Wiesław Kozłowski; efekt prac zespołu to kolejne piękne malowidła na ścianach naszej biblioteki szkolnej;
 • "Bezpieczeństwo nasze i otoczenia" - opiekun pani Marta Malich; efekt prac zespołu projektowego, to zreali­zowana z rozmachem symulacja działań ratunkowych na boisku szkolnym.

[Zdjęcia w dziale Galeria.]

Wybrane Gimnazjalne projekty edukacyjne w roku szkolnym 2011/2012:

 • Historyczne bitwy - strona WWW; gimnazjalny projekt edukacyjny z historii; rok szkolny 2011/2012; Gimnazjum nr 2.