Pages

Rada Rodziców - rok szkolny 2018/2019

Ostatnia aktualizacja strony: 29.09.2018

Skład Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze w roku szkolnym 2018/2019:

 1. Ewa Krala – członek RR - przedstawiciel rodziców klasy 3a Gimnazjum nr 2
 2. Agnieszka Mućwicka – członek RR - przedstawiciel rodziców klasy 3b Gimnazjum nr 2
 3. Barbara Stawiarska - sekretarz RR - przedstawiciel rodziców klasy 1a LO
 4. Paweł Truszczyński - z-ca przewodniczącego RR - przedstawiciel rodziców klasy 1b LO
 5. Katarzyna Szopniewska - członek RR - przedstawiciel rodziców klasy 1c LO
 6. Stanisław Wondowłowski - sekretarz RR - przedstawiciel rodziców klasy 1d LO
 7. Halina Jacyno - członek RR - przedstawiciel rodziców klasy 2a LO
 8. Magdalena Czuba - z-ca przewodniczącego RR - przedstawiciel rodziców klasy 2b LO
 9. Izabela Baranowska - przewodnicząca RR - przedstawiciel rodziców klasy 2c LO
 10. Marcin Basta - członek RR - przedstawiciel rodziców klasy 2d LO
 11. Grzegorz Potoniec - członek RR - przedstawiciel rodziców klasy 3a LO
 12. Jacek Mika - członek RR - przedstawiciel rodziców klasy 3b LO
 13. Zbigniew Cieślak - członek RR - przedstawiciel rodziców klasy 3c LO
 14. Aldona Adamczyk - członek RR - przedstawiciel rodziców klasy 3d LO

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze: do pobrania tutaj w pliku PDF.

Kompetencje Rady Rodziców: do pobrania tutaj w pliku PDF [opracowanie ze strony Kuratorium Oświaty w Krakowie.]

Zapraszamy wszystkich Rodziców do zgłaszania propozycji zmian w organizacji pracy szkół naszego Zespołu, innych inicjatyw lub uwag dotyczących tych szkół Radzie Rodziców poprzez swoich przedstawicieli.

Prawne podstawy działania - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:
Art. 83. 1. W szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów.
2. W skład rad rodziców wchodzą:
1) w szkołach - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;
2) w placówkach - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki;
3) w szkołach artystycznych - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły.
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do rady rodziców odpowiednio szkoły lub placówki.
5. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkół i placówek artystycznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określą, w drodze rozporządzenia, rodzaje szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców, uwzględniając organizację szkoły lub placówki lub brak możliwości bezpośredniego uczestniczenia w ich działalności reprezentacji rodziców.
Art. 84. 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.
2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 56 ust. 2;
3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa art. 26, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
4. W szkołach i placówkach, w których nie tworzy się rad rodziców, program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, uchwala rada pedagogiczna.
5. W szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz w szkołach i placówkach niepublicznych program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, ustala organ wskazany w statucie szkoły lub placówki.
6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobro­wolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 83 ust. 4.
7. Fundusze, o których mowa w ust. 6, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.