Pages

*** ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM ***

Rada Rodziców - rok szkolny 2017/2018

Ostatnia aktualizacja strony: 25.09.2017

Skład Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze w roku szkolnym 2017/2018:

 1. Ewa Krala - przedstawiciel rodziców z klasy 2a Gimnazjum nr 2
 2. Agnieszka Mućwicka - przedstawiciel rodziców z klasy 2b Gimnazjum nr 2
 3. Katarzyna Szopniewska - przedstawiciel rodziców z klasy 3a Gimnazjum nr 2
 4. Gabriela Piszczorowicz - przedstawiciel rodziców z klasy 3b Gimnazjum nr 2
 5. Halina Jacyno - przedstawiciel rodziców z klasy 1a LO
 6. Magdalena Czuba - przedstawiciel rodziców z klasy 1b LO
 7. Izabela Baranowska - przedstawiciel rodziców z klasy 1c LO - przewodnicząca Rady Rodziców
 8. Marcin Basta - przedstawiciel rodziców z klasy 1d LO
 9. Anna Jeleń - przedstawiciel rodziców z klasy 2a LO
 10. Robert Żłobicki - przedstawiciel rodziców z klasy 2b LO
 11. Zbigniew Cieślak - przedstawiciel rodziców z klasy 2c LO
 12. Aldona Adamczyk - przedstawiciel rodziców z klasy 2d LO
 13. Bronisław Kawka - przedstawiciel rodziców z klasy 3a LO
 14. -------- - przedstawiciel rodziców z klasy 3b LO
 15. Małgorzata Adamek-Rogowska - przedstawiciel rodziców z klasy 3c LO
 16. Krzysztof Zagrodny - przedstawiciel rodziców z klasy 3d LO
 17. Marzena Gryczuk - przedstawiciel rodziców z klasy 3e LO

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze: do pobrania tutaj w pliku PDF.

Kompetencje Rady Rodziców: do pobrania tutaj w pliku PDF [opracowanie ze strony Kuratorium Oświaty w Krakowie.]

Zapraszamy wszystkich Rodziców do zgłaszania propozycji zmian w organizacji pracy szkół naszego Zespołu, innych inicjatyw lub uwag dotyczących tych szkół Radzie Rodziców poprzez swoich przedstawicieli.

Prawne podstawy działania - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:
Art. 53. 1. W szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów.
2. W skład rad rodziców wchodzą:
1) w szkołach - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;
2) w placówkach - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki;
3) w szkołach artystycznych - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły.
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do rady rodziców odpowiednio szkoły lub placówki.
5. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkół i placówek artystycznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określą, w drodze rozporządzenia, rodzaje szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców, uwzględniając organizację szkoły lub placówki lub brak możliwości bezpośredniego uczestniczenia w ich działalności reprezentacji rodziców.
Art. 54. 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.
2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 34 ust. 2;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
3. W szkołach artystycznych, w których nie prowadzi się kształcenia ogólnego, nie uchwala się programu profilaktyki, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b.
4. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
5. W szkołach i placówkach, w których nie tworzy się rad rodziców, programy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uchwala rada pedagogiczna.
6. Programów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie uchwala się w szkołach dla dorosłych.
7. W szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz w szkołach i placówkach niepublicznych programy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, ustala organ wskazany w statucie szkoły lub placówki.
8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 53 ust. 4.