Pages

Rada Szkoły - rok szkolny 2018/2019

Ostatnia aktualizacja strony: 29.09.2018

Skład Rady Szkoły Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze w roku szkolnym 2018/2019:

  1. - przedstawicielka uczniów Gimnazjum nr 2
  2. Filip Fryzowicz - przedstawiciel uczniów LO
  3. Martyna Michalska - przedstawicielka uczniów LO
  4. Ewa Krala - przedstawicielka rodziców Gimnazjum nr 2
  5. Halina Jacyno - przedstawicielka rodziców LO
  6. Grzegorz Jasiński - przedstawiciel rodziców LO - wiceprzewodniczący Rady Szkoły
  7. Elżbieta Syrek - przedstawicielka nauczycieli
  8. Jarosław Tułaczyk - przedstawiciel nauczycieli
  9. Anita Waluch - przedstawicielka nauczycieli

Kompetencje Rady Szkoły: do pobrania tutaj w pliku PDF [opracowanie ze strony Kuratorium Oświaty w Krakowie.]

Zapraszamy wszystkich uczniów i ich Rodziców do zgłaszania propozycji zmian w organizacji pracy szkół naszego Zespołu, innych inicjatyw lub uwag dotyczących tych szkół Radzie Szkoły poprzez swoich przedstawicieli.

Prawne podstawy działania - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:
Art. 80. 1. W szkołach i placówkach mogą działać rady szkół i placówek.
2. Rada szkoły lub placówki uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły lub placówki, a także:
1) uchwala statut szkoły lub placówki;
2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły lub placówki i opiniuje projekt planu finansowego szkoły lub placówki;
3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą lub placówką z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły lub placówki, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole lub placówce; wnioski te mają dla organu charakter wiążący;
4) opiniuje plan pracy szkoły lub placówki, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły lub placówki;
5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły lub placówki i występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 i 5-7.
3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki rada szkoły lub placówki może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady szkoły lub placówki określa regulamin, o którym mowa w art. 81 ust. 8.
Art. 81. 1. W skład rady szkoły lub placówki wchodzą, z zastrzeżeniem ust. 1a-1c, w równej liczbie:
1) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli;
2) rodzice wybrani przez ogół rodziców;
3) uczniowie wybrani przez ogół uczniów.
2. W skład rady szkoły lub placówki nie wchodzą uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, a także uczniowie szkół specjalnych i placówek dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim oraz uczniowie szkół i placówek określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 85 ust. 9.
3. W szkole podstawowej dla dzieci i młodzieży udział uczniów klasy V i VI w radzie szkoły nie jest obowiązkowy.
4. W szkołach i placówkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 6 udział rodziców w radzie szkoły lub placówki nie jest obowiązkowy.
5. Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób.
6. Tryb wyboru członków rady szkoły lub placówki określa statut szkoły lub placówki. Statut szkoły lub placówki może przewidywać rozszerzenie składu rady o inne osoby niż wymienione w ust. 1.
7. Kadencja rady szkoły lub placówki trwa 3 lata. Statut szkoły lub placówki może dopuszczać dokonywanie corocznej zmiany jednej trzeciej składu rady.
8. Rada szkoły lub placówki uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania rady są protokołowane.
9. W regulaminie, o którym mowa w ust. 8, mogą być określone rodzaje spraw, w których rozpatrywaniu nie biorą udziału przedstawiciele uczniów.
10. W posiedzeniach rady szkoły lub placówki może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor szkoły lub placówki.
11. Do udziału w posiedzeniach rady szkoły lub placówki mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym.
12. Rady szkół lub placówek mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
13. Powstanie rady szkoły lub placówki organizuje dyrektor szkoły lub placówki z własnej inicjatywy albo na wniosek rady rodziców, a w przypadku gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych także na wniosek samorządu uczniowskiego.
14. W szkołach artystycznych przepisy ust. 2-4 i 13 stosuje się odpowiednio.
Art. 82. 1. Rady szkoły lub placówki nie powołuje się w szkołach i placówkach, w których ze względu na specyfikę organizacji pracy i zadania nie ma możliwości wyłonienia stałej reprezentacji rodziców lub uczniów, o której mowa w art. 91 ust. 1 pkt 2 i 3.
2. W szkołach lub placówkach, w których rada nie została powołana, zadania rady wykonuje rada pedagogiczna.