Pages

Rekrutacja do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcacych w Kamiennej Górze

Ostatnia aktualizacja strony: 31.05.2018

 

Informacja:

Akty prawne regulujące zasady rekrutacji do LO:

  • odpowiednie zapisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 149 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późniejszymi zmianami), zawartymi w rozdziale 2a – "Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek"
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017. poz. 586)
  • Zarządzenia Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z 9 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do pu-blicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2. lit. c ustawy - Prawo oświatowe, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
 

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego:

Zasady rekrutacji do klas pierwszych LO w Kamiennej Górze na rok szkolnym 2018/2019 określają w/w przepisy.
Poniżej do pobrania w postaci elektronicznej:
- zasady rekrutacji do klas pierwszych LO w Kamiennej Górze na rok szkolnym 2018/2019 - plik .PDF.
- wniosek kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej LO w Kamiennej Górze na rok szkolny 2018/2019
- ulotka planowane oddziały i zasady punktacji
- ulotka informująca co zapewniamy w programie nauczania oraz wybrane zasady rekrutacji do LO w Kamiennej Górze
Oświatowe ABC. Co po gimnazjum? Liceum Ogólnokształcące od nowego roku szkolnego - plik .PDF; publikacja wydana na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji

 

Rekrutacja do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego

Od 16 lat Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze prowadzi bezpośrednie działania informacyjno-promocyjne skierowane do uczniów klas trzecich gimnazjów z terenu powiatu kamiennogórskiego oraz Gimnazjum w Czarnym Borze. Działania te prowadzone są w czterech etapach:

  • spotkanie Dyrektora ZSO w Kamiennej Górze z dyrektorami i pedagogami w/w gimnazjów - luty/marzec,
  • spotkania Dyrektora ZSO w Kamiennej Górze z uczniami klas trzecich we wszystkich w/w gimnazjach - ma­rzec/kwiecień,
  • udział przedstawicieli LO w Kamiennej Górze w "targach edukacyjnych" organizowanych w niektórych z w/w gim­nazjów,
  • Dzień Otwartego Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze - kwiecień.

W zasadzie każdy uczeń klasy trzeciej w/w gimnazjów w trakcie spotkań informacyjno-promocyjnych z Dyrektorem ZSO w Kamiennej Górze otrzymuje w teczce opatrzonej logiem ZSO w Kamiennej Górze wydrukowane materiały:

  • wniosek o przyjęcie do Liceum
  • ulotki zawierające między innymi: informujące o planowanych do otwarcia oddziałach w Liceum, wyciąg z zasad rekru­tacji oraz zasady punktacji
  • folder ZSO w Kamiennej Górze - rok wydania: 2013 - plik .PDF; 20MB.

W czasie spotkań z uczniami Dyrektor ZSO w Kamiennej Górze stara się:
- zaprezentować nasze Liceum, wspierając się prezentacją multimedialną [plik .PPSX; 49MB];
- odpowiedzieć na pytanie: Kto powinien podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym?
- wyjaśnić zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności do naszego Liceum.