Zespół Szkół Ogólnokształcących
Liceum Ogólnokształcące
58-400 Kamienna Góra ul. M. Curie-Skłodowskiej 2
tel./fax (0-75) 6450182

REGULAMIN REKRUTACJI
DO KLAS PIERWSZYCH
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
w roku szkolnym 2004/2005

Podstawa prawna:

1.     Ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz  z 2002r. Nr 41, poz. 362 i Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1185, a także Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 6, poz. 65).

2.     Rozporządzenie MENiS z dn. 20.02.2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26, poz. 232).

3.   Zarządzenie Nr 7 z dnia 30 stycznia 2004 r. Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie zasad rekrutacji kandydatów do szkół na rok szkolny 2004/2005

.

§ 1

Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna

1)   Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną powołuje i określa zadania członków komisji Dyrektor Liceum.

2)      Komisja:

-         ustala listę kandydatów, którym przysługują preferencje na zasadach określonych w §8 pkt 8 Rozporządzenia MENiS z dn. 20.02.2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26, poz. 232),

-         przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne i ustala listę kandydatów przyjętych do liceum w terminie do 5 lipca 2004 r.

3)      Od decyzji komisji przysługuje odwołanie składane zgodnie z §2 pkt 12 niniejszego Regulaminu.

4)      Decyzja Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej rozpatrującej odwołania jest ostateczna.

§ 2

Warunki rekrutacji

1)      Warunkiem przyjęcia kandydata do Liceum jest ukończenie gimnazjum (publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej).

2)      Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze - zwanego dalej Liceum, składają dokumenty określone w niniejszym regulaminie w terminie od 19 kwietnia 2004 r. do 21 maja 2004 r. w sekretariacie Liceum od poniedziałku do piątku w godzinach od 1200 do 1500.

3)      W skład dokumentów wchodzą:

a)      podanie o przyjęcie do szkoły (do pobrania w sekretariacie Liceum),

b)     kopia świadectwa ukończenia gimnazjum poświadczona przez dyrektora gimnazjum, dostarczona najpóźniej w terminie 2 dni od daty jej otrzymania tj. do 26 czerwca 2004 r. do godziny 1500,

c)     kopia zaświadczenia o punktowym wyniku egzaminu gimnazjalnego poświadczona przez dyrektora gimnazjum dostarczona najpóźniej w terminie 2 dni od daty jej otrzymania tj. do 26 czerwca 2004 r. do godziny 1500.

d)      dwie fotografie (opisane na odwrocie),

e)      kandydaci - laureaci konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim i finaliści na szczeblu międzywojewódzkim dołączają zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe,

f)       kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami załączają posiadane orzeczenie kwalifikacyjne wydane przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

g)     kandydaci – sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych – załączają odpowiednie zaświadczenie.

4)      Dokumenty należy składać w kartonowej teczce pobranej w sekretariacie Liceum i opisanej w następujący sposób:

-         imię nazwisko,

-         nazwa i adres ukończonego gimnazjum,

-         adres zamieszkania,

-         wybrana klasa w Liceum (z zaznaczeniem nachylenia).

5)      O przyjęciu kandydata do Liceum decyduje suma punktów rekrutacyjnych obliczona z uwzględnieniem następujących zasad:

-        w maksymalnej punktacji 50% stanowią punkty pochodzące z egzaminu gimnazjalnego (25% za część humanistyczną, 25% za część matematyczno – przyrodniczą),

-        40% stanowią punkty uzyskane za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Punkty te naliczane są na podstawie ocen z czterech przedmiotów:

-        języka polskiego,

-        języka obcego (wchodzącego w skład obowiązkowych zajęć edukacyjnych na II etapie kształcenia - §2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późniejszymi zmianami)),

-        matematyki,

-        historii.

-         10 % stanowią punkty za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum:

-       ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 3% (3 pkt)                          

-       udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na   szczeblu wojewódzkim (1 konkurs – 2% (2 pkt), 2 konkursy – 3% (3 pkt), 3 i więcej – 4% (4 pkt) - max 4%)                                 

-         osiągnięcia sportowe i artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym 2%, (2 pkt)  

-         wzorowa ocena z zachowania lub aktywna praca w samorządzie szkolnym przez okres co najmniej dwóch lat, lub uzyskanie tytułu laureata minimum na szczeblu powiatowym innych konkursów, nie wymienionych wcześniej, potwierdzone odpowiednim wpisem na świadectwie ukończenia gimnazjum 1% , (1 pkt.).

6)      Kandydaci do Liceum, którzy przekroczą próg punktowy określony zgodnie z §2 pkt 9, będą przyjmowani w kolejności, którą wyznaczy liczba uzyskanych punktów rekrutacyjnych do wyczerpania miejsc, którymi dysponuje Liceum.

7)     Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna ustaliła, że w przypadku jednakowej liczby punktów rekrutacyjnych, pierwszeństwo w przyjęciu do Liceum będą mieli ci kandydaci, o których jest mowa w §3 pkt. 2 i 4, a w pozostałych przypadkach decydują dodatkowe kryteria różnicujące określone w §3 pkt 2a.

8)      W dniach 14 do 18 czerwca w sekretariacie Liceum w godzinach od 1100 do 1500 będą przyjmowane podania kandydatów, którzy zmienili swoją decyzję, co do wyboru szkoły po otrzymaniu wyników egzaminu gimnazjalnego.

9)     Dnia 29 czerwca Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna ogłosi listy kandydatów przyjętych oraz orientacyjny próg punktowy kwalifikujący do klas pierwszych Liceum. Próg ten może ulec zmianie (obniżeniu) w zależności od ilości kandydatów, którzy zdecydowali się na wybór naszej szkoły.

10) Kandydaci umieszczeni na liście kandydatów przyjętych do szkoły są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole poprzez przedstawienie do 3 lipca 2004 r. do godziny 1500  oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum.

11)  Ostateczne ogłoszenie progu punktowego i listy uczniów przyjętych do Liceum nastąpi dnia 5 lipca 2004 r. o godzinie 1400.

12) Odwołania od wyników rekrutacji należy składać do Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej szkoły w terminie dwóch dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do Liceum. Odwołania rozpatrywane są w ciągu 3 dni.

13)  Dyrektor Szkoły w przypadku przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji dla absolwentów gimnazjów, którzy przystąpili do egzaminu w późniejszym terminie, ogłasza termin dodatkowej rekrutacji po dniu 20 sierpnia 2004 roku.

§ 3

Zwolnienia i preferencje.

1)     Laureaci konkursów organizowanych pod nazwą zDolny Ślązak Gimnazjalista oraz innych konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do Liceum niezależnie od kryteriów, o których mowa w tym regulaminie, do wybranej przez siebie klasy.

2)     Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

a)     sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

b)     kandydaci o kierunkowych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

c)     kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

2a) Dodatkowym kryterium różnicującym kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów podstawowych jest:

a)   łączna liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym,

b)   liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym w części humanistycznej lub matematyczno-przyrodniczej, jeśli jest zbieżna z kierunkiem kształcenia w wybranym przez kandydata oddziale,

c)   średnia wszystkich ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum,

d)   ocena zachowania.

Dodatkowe kryteria bierze się pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kolejności przyjęć kandydatów.

3)     Wnioski poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w sprawie przyjęcia ucznia do Liceum są indywidualnie rozpatrywane przez szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną.

4)     Zapisy pkt 2) nie ograniczają uprawnień innych osób wynikających z odrębnych przepisów.

§ 4

Planowane oddziały w roku szkolnym 2004/2005

Oddziały o nachyleniu

Z rozszerzonym programem nauczania następujących przedmiotów

humanistycznym z elementami dziennikarstwa

 język polski, język obcy, historia, wiedza o kulturze

biologiczno - chemicznym

 biologia, chemia, język polski, język obcy

lingwistycznym

 język angielski (5 godz.), język niemiecki (3 godz.),
 język polski, wiedza o kulturze

lingwistycznym

 język niemiecki (5 godz.), język angielski (3 godz.),
 język polski, wiedza o kulturze

matematyczno - fizycznym

 matematyka, fizyka, informatyka, język obcy

informatycznym

 matematyka, informatyka, język polski, język obcy

Propozycje nachyleń mogą ulec zmianie w przypadku zbyt małego zainteresowania kandydatów.

§ 5

Zasady punktacji

1)      Przyjmuje się następujący sposób punktacji:

-         z egzaminu gimnazjalnego za część humanistyczną można uzyskać maksymalnie 25 pkt,

-        za część matematyczno – przyrodniczą egzaminu gimnazjalnego można uzyskać maksymalnie 25 pkt,

-        za oceny na świadectwie gimnazjalnym można uzyskać maksymalnie 40 punktów z czterech przedmiotów ze świadectwa ukończenia gimnazjum, o których mowa w §2 pkt 5,

-         za szczególne osiągnięcia 10 pkt.

2)      Maksymalna łączna liczba punktów wynosi 100.

3)      Liceum Ogólnokształcące w roku szkolnym 2004/2005 otwiera 6 oddziałów.

Sposób naliczania punktów rekrutacyjnych

1.      Każdemu punktowi uzyskanemu z egzaminu odpowiada połowa punktu rekrutacyjnego,

2.      Ocenom ze świadectwa odpowiadają:

-       celującej                            10   pkt rekrutacyjnych

-       bardzo dobrej                       8 pkt rekrutacyjnych

-       dobrej                                  6 pkt rekrutacyjnych

-       dostatecznej                         4 pkt rekrutacyjnych

-       dopuszczającej                     0  pkt rekrutacyjnych

Przewodnicząca
Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej
mgr Władysława Druciak