Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące
w Kamiennej Górze
58-400 Kamienna Góra ul. M.Curie-Skłodowskiej 2
tel./fax (0-75) 6450182

REGULAMIN REKRUTACJI
DO KLAS PIERWSZYCH
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
w roku szkolnym 2003/2004

Podstawa prawna:

1.      Ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz  z 2002r. Nr 41, poz. 362 i Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1185, a także Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 6, poz. 65).

2.      Rozporządzenie MEN z dn. 27.08.2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1054, i zmiany w 2002 r. Dz. U. Nr 14, poz. 131 oraz Nr 127, poz. 1093 i z 2003 r. Nr 2, poz. 21).

3.      Postanowienie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2003/2004.

§ 1

Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna

1)   Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną powołuje i określa zadania członków komisji dyrektor Liceum.

2)      Komisja:

-         ustala listę kandydatów, którym przysługują preferencje na zasadach określonych w Zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 1992 r. w sprawie organizacji oraz zasad przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych (Dz. Urz. MEN Nr 7, poz. 31, z 1994 r. Nr 5, poz. 27 oraz z 1997 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 6, poz. 26) oraz §8 pkt 7 i §13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1054, i zmiany w 2002 r. Dz. U. Nr 14, poz. 131 oraz Nr 127, poz. 1093 i z 2003 r. Nr 2, poz. 21),

-         przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne i ustala listę kandydatów przyjętych do liceum w terminie do 25 czerwca 2003 r.

3)      Od decyzji komisji przysługuje odwołanie składane zgodnie z §2 pkt 11 niniejszego Regulaminu.

4)      Decyzja Dyrektora rozpatrującego odwołania jest ostateczna.


§ 2

Warunki rekrutacji

1)      Warunkiem przyjęcia kandydata do Liceum jest ukończenie gimnazjum (publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej).

2)      Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze - zwanego dalej Liceum, składają dokumenty określone w niniejszym regulaminie w terminie od 1 kwietnia 2003 r. do 28 maja 2003 r. w sekretariacie Liceum od poniedziałku do piątku w godzinach od 1200 do 1500.

3)      W skład dokumentów wchodzą:

a)      podanie o przyjęcie do szkoły (do pobrania w sekretariacie Liceum),

b)      świadectwo ukończenia gimnazjum (lub kopia tego świadectwa poświadczona przez dyrektora gimnazjum, dostarczone najpóźniej w terminie 2 dni od daty jego otrzymania),

c)      zaświadczenie o punktowym wyniku egzaminu gimnazjalnego dostarczone wraz ze świadectwem (najpóźniej w terminie 2 dni od daty wydania lub kopia tego zaświadczenia potwierdzona przez dyrektora gimnazjum), najpóźniej do 23 czerwca 2003 r. do godziny 1300.

d)      dwie fotografie (podpisane na odwrocie),

e)      kandydaci - laureaci konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim i finaliści na szczeblu międzywojewódzkim dołączają zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe,

f)        kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami załączają posiadane orzeczenie kwalifikacyjne wydane przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

g)      kandydaci – sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych – załączają odpowiednie zaświadczenie.

4)      Dokumenty należy składać w kartonowej teczce (do pobrania w sekretariacie Liceum), opisanej w następujący sposób:

-         imię nazwisko,

-         nazwa i adres ukończonego gimnazjum,

-         adres zamieszkania,

-         wybrana klasa w Liceum ( z zaznaczeniem nachylenia).

5)      O przyjęciu kandydata do Liceum decyduje suma punktów rekrutacyjnych obliczona z uwzględnieniem następujących zasad:

-         w maksymalnej punktacji 50% stanowią punkty pochodzące z egzaminu gimnazjalnego (25% za część humanistyczną, 25% za część matematyczno – przyrodniczą),

-         40% stanowią punkty uzyskane za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum

Punkty te naliczane są na podstawie ocen z czterech przedmiotów:

-         języka polskiego,

-         języka obcego (wchodzącego w skład obowiązkowych zajęć edukacyjnych na II etapie kształcenia - §2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późniejszymi zmianami)),

-         matematyki,

-         historii.

-         10 % stanowią punkty za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum:

-        ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 2% - 2 pkt,

-        udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, na szczeblu:

-       wojewódzkim 2% - 2 pkt,

-       ponadwojewódzkim 4% - 4 pkt,

-        osiągnięcia sportowe i artystyczne, na szczeblu:

-       powiatowym 1% - 1 pkt,

-       międzypowiatowym (regionalnym, okręgowym) 2% - 2 pkt,

-       wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 3% - 3 pkt,

-     wzorowa ocena z zachowania lub aktywna praca w samorządzie szkolnym gimnazjum przez okres co najmniej dwóch lat potwierdzona odpowiednim wpisem na świadectwie ukończenia gimnazjum 1%                             - 1 pkt.

Jeżeli kandydat brał udział kilkakrotnie w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub wielokrotnie uzyskiwał osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu co najmniej powiatowym punktowaniu podlega tylko najlepszy rezultat w każdej z tych kategorii.

6)      Kandydaci do Liceum, którzy przekroczą próg punktowy określony zgodnie z §2 pkt 8, będą przyjmowani w kolejności, którą wyznaczy liczba uzyskanych punktów rekrutacyjnych do wyczerpania miejsc, którymi dysponuje Liceum.

7)      Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna ustaliła, że w przypadku jednakowej liczby punktów rekrutacyjnych, pierwszeństwo w przyjęciu do Liceum będą mieli ci kandydaci, o których jest mowa w §3 pkt. 2 i 4, a w pozostałych przypadkach ci, którzy mieli wyższą średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

8)      W dniach 13 do 19 czerwca w sekretariacie Liceum w godzinach od 1100 do 1500 będą przyjmowane podania kandydatów, którzy zmienili swoją decyzję co do wyboru szkoły po otrzymaniu wyników egzaminu gimnazjalnego.

9)      Dnia 25 czerwca Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna ogłosi listy kandydatów przyjętych oraz orientacyjny próg punktowy kwalifikujący do klas pierwszych Liceum. Próg ten może ulec zmianie (obniżeniu) w zależności od ilości kandydatów, którzy zdecydowali się na wybór naszej szkoły.

10)  Kandydaci umieszczeni na liście kandydatów przyjętych do szkoły są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole poprzez przedstawienie do 30 czerwca 2003 r. do godziny 1500  oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum.

11)  Ostateczne ogłoszenie progu punktowego i listy uczniów przyjętych do Liceum nastąpi dnia 1 lipca 2003 r. o godzinie 1100.

12)   Odwołania od wyników rekrutacji należy składać do Dyrektora szkoły w terminie trzech dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do Liceum. Odwołania rozpatrywane są w ciągu 3 dni.

13)  Dyrektor szkoły w przypadku przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji dla absolwentów gimnazjów, którzy przystąpili do egzaminu w późniejszym terminie, ogłasza termin dodatkowej rekrutacji po dniu 20 sierpnia 2003 roku.

§ 3

Zwolnienia i preferencje.

1)      Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego na podstawie zaświadczenia wydanego przez Kuratora Oświaty przyjmowani są poza kolejnością do wybranej przez siebie klasy.

2)      Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

a)      Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

b)      kandydaci o kierunkowych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

c)      kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

3)      Wnioski poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w sprawie przyjęcia ucznia do Liceum są indywidualnie rozpatrywane przez szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną.

4)      Zapisy pkt 2) nie ograniczają uprawnień innych osób wynikających z odrębnych przepisów.

5)      Kandydaci posiadający wniosek poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej, określony w pkt 2), a których podania nie zostały pozytywnie rozpatrzone przez szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, będą przyjmowani do Liceum na zasadzie pierwszeństwa, jeśli liczba kandydatów w dniu 30 maja 2003 r. będzie niższa od liczby miejsc, którymi dysponuje Liceum.


§ 4

Planowane oddziały w roku szkolnym 2003/2004

Oddziały (o nachyleniu)

Z rozszerzonym programem nauczania następujących przedmiotów

humanistyczny z elementami dziennikarstwa

 język polski, historia, wiedza o kulturze

humanistyczny z elementami teatru

 język polski, historia, wiedza o kulturze

informatyczny

 informatyka, matematyka

biologiczno - chemiczny

 biologia, chemia

lingwistyczny

 język angielski (5 godz.), język niemiecki (3 godz.),

 wiedza o kulturze

lingwistyczny

 język niemiecki (5 godz.), język angielski (3 godz.),

 wiedza o kulturze

Propozycje nachyleń mogą ulec zmianie w przypadku zbyt małego zainteresowania kandydatów.

W związku z obowiązkiem zdawania na egzaminie maturalnym języka polskiego w oddziałach o nachyleniach: informatycznym, biologiczno-chemicznym, lingwistycznym realizowany będzie rozszerzony program z języka polskiego.

W oddziałach o nachyleniu humanistycznym, informatycznym, biologiczno-chemicznym realizowany jest rozszerzony program nauczania jednego języka obcego.

§ 5

Zasady punktacji

1)      Przyjmuje się następujący sposób punktacji:

-         z egzaminu gimnazjalnego za część humanistyczną można uzyskać maksymalnie 25 pkt,

-         za część matematyczno – przyrodniczą egzaminu gimnazjalnego można uzyskać maksymalnie 25 pkt,

-         za oceny na świadectwie gimnazjalnym można uzyskać maksymalnie 40 punktów z czterech przedmiotów ze świadectwa ukończenia gimnazjum o których mowa w §2 pkt 5,

-         za szczególne osiągnięcia 10 pkt.

2)      Maksymalna łączna liczba punktów wynosi 100.

3)      Liceum Ogólnokształcące w roku szkolnym 2003/2004 otwiera 6 oddziałów.

Sposób naliczania punktów rekrutacyjnych

1.      Każdemu punktowi uzyskanemu z egzaminu odpowiada połowa punktu rekrutacyjnego,

2.      Ocenom ze świadectwa odpowiadają:

-       celującej – 10 pkt rek.

-       bardzo dobrej – 8 pkt rek.

-       dobrej – 6 pkt rek.

-       dostatecznej – 4 pkt rek.

-       dopuszczającej – 0 pkt rek.