REGULAMIN REKRUTACJI
DO KLAS PIERWSZYCH
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
w roku szkolnym 2006/2007

Podstawa prawna:

1.       Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

2.       Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232).

3.       Zarządzenie Nr 37 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 30.11.2005 r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponad­gimna­zjalnych na rok szkolny 2005/2006.

§ 1

Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna

1)      Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną powołuje i określa zadania członków komisji dyrektor Liceum.

2)      Komisja:

-          ustala listę kandydatów, którym przysługują preferencje na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232)

-          przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne i ustala listę kandydatów przyjętych do Liceum w terminie do 29 czerwca 2006 r. (do godz. 1200)

3)      Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie składane zgodnie z §2 pkt 12 niniejszego Regulaminu.

4)       Decyzja Komisji rozpatrującej odwołanie jest ostateczna.

§ 2

Warunki rekrutacji

1)      Warunkiem przyjęcia kandydata do Liceum jest ukończenie gimnazjum (publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej).

2)      Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze - zwanego dalej Liceum, składają dokumenty określone w niniejszym regulaminie w terminie od 24 kwietnia 2006 r. do 26 maja 2006 r. w sekretariacie Liceum od poniedziałku do piątku w godzinach od 1200 do 1500.

3)      W skład dokumentów wchodzą:

a)      podanie o przyjęcie do szkoły (do pobrania w sekretariacie Liceum),

b)      kopia świadectwa ukończenia gimnazjum (poświadczona przez dyrektora gimnazjum, dostarczona najpóźniej do 26 czerwca 2006 r. do godziny 1500),

c)      kopia zaświadczenia o punktowym wyniku egzaminu gimnazjalnego (poświadczona przez dyrektora gimnazjum dostarczona najpóźniej do 26 czerwca 2006 r. do godziny 1500),

d)      dwie fotografie (podpisane na odwrocie),

e)      kandydaci - laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych wymienionych w §3 pkt 1 dołączają zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe,

f)       kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami załączają posiadane orzeczenie kwalifikacyjne wydane przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

g)      kandydaci - sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych - załączają odpowiednie zaświadczenie.

4)      Dokumenty należy składać w kartonowej teczce (do pobrania w sekretariacie Liceum), opisanej w następujący sposób:

-         imię nazwisko,

-         nazwa i adres ukończonego gimnazjum,

-         adres zamieszkania,

-         wybrana klasa w Liceum ( z zaznaczeniem nachylenia).

5)      O przyjęciu kandydata do Liceum decyduje suma punktów rekrutacyjnych obliczona z uwzględnieniem następujących zasad:

-         w maksymalnej punktacji 50% stanowią punkty pochodzące z egzaminu gimnazjalnego (25% za część humanistyczną, 25% za część matematyczno - przyrodniczą),

-         40% stanowią punkty uzyskane za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum

Punkty te naliczane są na podstawie ocen z czterech przedmiotów:

-          języka polskiego,

-          języka obcego (wchodzącego w skład obowiązkowych zajęć edukacyjnych na II etapie kształcenia - §2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późniejszymi zmianami)),

-          matematyki,

-          przedmiotu wybranego przez kandydata spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia,

-         10 % stanowią punkty za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum:

-          ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 3% (3 pkt)                           

-          udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim (1 konkurs - 2% (2 pkt), 2 konkursy - 3% (3 pkt), 3 i więcej - 4% (4 pkt) - max 4%),

-          osiągnięcia sportowe i artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym (1 dyplom ‑ 1% (1 pkt), 2 i więcej - 2% (2 pkt) - max 2%),

-          wzorowa ocena z zachowania lub udokumentowana działalność na zasadach wolontariatu (aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp.); udokumentowana działalność w redakcji gazetki szkolnej lub przy tworzeniu szkolnych stron internetowych; wyróżniająca, udokumentowana działalność w samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych; udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na szczeblu co najmniej międzyszkolnym; - 1% (1 pkt)

Jeżeli kandydat brał udział kilkakrotnie w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub wielokrotnie uzyskiwał osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu co najmniej powiatowym punktowaniu podlega tylko najlepszy rezultat w każdej z tych kategorii.

6)      Kandydaci do Liceum, którzy przekroczą próg punktowy określony zgodnie z §2 pkt 9, będą przyjmowani w kolejności, którą wyznaczy liczba uzyskanych punktów rekrutacyjnych do wyczerpania miejsc, którymi dysponuje Liceum.

7)      Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna ustaliła, że w przypadku jednakowej liczby punktów rekrutacyjnych, pierwszeństwo w przyjęciu do Liceum będą mieli ci kandydaci, o których jest mowa w §3 pkt 2 i 4.

8)      W dniach 19 do 20 czerwca 2006 r. w sekretariacie Liceum w godzinach od 1100 do 1500 będą przyjmowane podania kandydatów, którzy zmienili swoją decyzję co do wyboru szkoły po otrzymaniu wyników egzaminu gimnazjalnego.

9)      Dnia 29 czerwca 2006 r. do godz.1200 Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna ogłosi listy kandydatów przyjętych oraz orientacyjny próg punktowy kwalifikujący do klas pierwszych Liceum. Próg ten może ulec zmianie (obniżeniu) w zależności od ilości kandydatów, którzy zdecydowali się na wybór naszej Szkoły.

10)   Kandydaci umieszczeni na liście kandydatów przyjętych do szkoły są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w Liceum poprzez dostarczenie do Sekretariatu Szkoły do 3 lipca 2006 r. do godz. 1200 oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o punktowym wyniku egzaminu gimnazjalnego.

11)   Ostateczne ogłoszenie progu punktowego i listy kandydatów przyjętych do Liceum nastąpi dnia 4 lipca 2005 r. do godz. 1200.

12)   Odwołania od wyników rekrutacji należy składać do Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej w terminie dwóch dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do Liceum. Odwołania rozpatrywane są w ciągu 3 dni.

§ 3

Zwolnienia i preferencje.

1)      Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do Liceum niezależnie od kryteriów, o których mowa w tym regulaminie, do wybranej przez siebie klasy.

      W/w konkursami uznanymi przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty są konkursy przedmiotowe pod wspólną nazwą „zDolny Ślązak Gimnazjalista” oraz Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, „Historia Bliska”.

2)      Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

a)      sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

b)      kandydaci o kierunkowych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

c)      kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

3)      Wnioski poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w sprawie przyjęcia ucznia do Liceum są indywidualnie rozpatrywane przez szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną.

4)      Zapisy pkt 2) nie ograniczają uprawnień innych osób wynikających z odrębnych przepisów.

§ 4

Planowane oddziały w roku szkolnym 2006/2007

Oddział o nachyleniu

Z rozszerzonym programem

następujących przedmiotów

humanistyczny z elementami dziennikarstwa

język polski, historia, wiedza o kulturze, język obcy

humanistyczny z elementami dziennikarstwa

język polski, historia, wiedza o społ., język obcy

lingwistyczny

język obcy, język polski, geografia

biologiczno-chemiczny

biologia, chemia, język obcy

geograficzno-informatyczny

wiedza o społ., informatyka, geografia, język obcy

matematyczno-fizyczny

matematyka, fizyka, informatyka, język obcy

Propozycje nachyleń mogą ulec zmianie w przypadku zbyt małego zainteresowania kandydatów.

§ 5

Zasady punktacji

1)      Przyjmuje się następujący sposób punktacji:

-         z egzaminu gimnazjalnego za część humanistyczną można uzyskać maksymalnie 25 pkt,

-         za część matematyczno - przyrodniczą egzaminu gimnazjalnego można uzyskać maksymalnie 25 pkt,

-         za oceny na świadectwie gimnazjalnym można uzyskać maksymalnie 40 punktów z czterech przedmiotów ze świadectwa ukończenia gimnazjum, o których mowa w §2 pkt 5,

-         za szczególne osiągnięcia 10 pkt.

2)      Maksymalna łączna liczba punktów wynosi 100.

3)      Liceum Ogólnokształcące w roku szkolnym 2006/2007 otwiera 6 oddziałów.

Sposób naliczania punktów rekrutacyjnych

1.       Każdemu punktowi uzyskanemu z egzaminu odpowiada połowa punktu rekrutacyjnego,

2.       Ocenom ze świadectwa odpowiadają:

§         celującej - 10 pkt rekrutacyjnych

§         bardzo dobrej - 8 pkt rekrutacyjnych

§         dobrej - 6 pkt rekrutacyjnych

§         dostatecznej - 4 pkt rekrutacyjnych

§         dopuszczającej - 0 pkt rekrutacyjnych

Przewodnicząca
Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej
mgr Elżbieta Gałczyńska-Wiatr